Työpaikat aktiivisia koronaan liittyvissä toimissa – työsuojeluviranomainen työpaikkojen tukena

Mediatiedote 16.6.2020

Etelä-Suomen työpaikoilla oli pääsääntöisesti osattu hyvin huomioida koronan vaikutukset työturvallisuuteen. Tietyillä työturvallisuuden osa-alueilla työpaikoilla oli kuitenkin vielä kehitettävää. Tämä käy ilmi Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen huhti-toukokuussa toteuttaman kyselyn tuloksista.

Kyselyn tavoitteena oli kerätä työpaikoilta hyviä käytäntöjä erilaisista toimista, joita työpaikat ovat tehneet työntekijöiden suojaamiseksi koronavirukselta sekä jakaa tietoa ja ohjata työpaikkoja tiedon lähteille. Kyselyyn vastaaminen oli työpaikoille vapaaehtoista.

Työpaikat tietoisia koronan vaatimista toimista

Vastaajista 96 prosenttia eli lähes kaikki kertoivat, että heidän työpaikallaan oli luotu erilaisia käytäntöjä koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Näitä olivat muun muassa erilaiset hygieniaohjeet, etätyöskentelyyn siirtyminen ja suojainten käyttö. Työpaikoilla oli myös porrastettu taukotilojen käyttöä turvallisuuden lisäämiseksi. Lisäksi osa työpaikoista oli tarjonnut apua työntekijöiden henkiseen jaksamiseen poikkeustilanteessa. Kaikki kyselyyn vastanneet työpaikat olivat opastaneet ja ohjeistaneet työntekijöitään koronan osalta. Vastausten perusteella näyttäisi, että julkisuudessa esillä olleet koronan torjuntaan tähtäävät ohjeet on otettu hyvin käyttöön työpaikoilla.

Kyselyyn vastanneista työpaikoista 90 prosenttia oli selvittänyt ja arvioinut koronaan liittyviä vaara- ja haittatekijöitä. Työsuojeluviranomainen korostaa, että koronan vaikutukset työhön on arvioitava kaikilla työpaikoilla huomioiden työpaikan senhetkinen tilanne.  Selvittämisessä ja arvioinnissa on tunnistettava myös etätyöhön ja psykososiaaliseen kuormitukseen liittyvät tekijät. Samoin riskiryhmään kuuluvat työntekijät on huomioitava työn järjestelyissä.

Noin viidennes vastanneista ei ollut hyödyntänyt työterveyshuoltoa koronavirukseen liittyvissä asioissa ja 16 prosenttia vastaajista ei ollut huomioinut riskiryhmään kuuluvia työntekijöitä. Työterveyshuollolla on eritysasiantuntemusta, jota työpaikkojen on syytä hyödyntää vaara- ja haittatekijöiden arvioinnissa erityisesti tällaisessa terveyteen liittyvässä poikkeustilanteessa.

Parhaiten selviää yhteistyöllä

Vastanneista neljä viidestä oli käsitellyt koronaepidemiaan liittyviä työturvallisuusasioita yhdessä työntekijöiden kanssa. Eräs työnantaja toi esille, että työpaikalla otettiin käyttöön tässä tilanteessa jatkuva vuoropuhelu henkilöstön kanssa turvallisuusjohtamisesta ja jokaisen omasta vastuusta. Tämä menettely oli parantanut työpaikan yhteishenkeä poikkeustilanteen aikana.

Kyselyn yhteydessä työpaikoilla oli myös mahdollisuus pyytää, että työsuojelutarkastaja on heihin yhteydessä kyselyn jälkeen. Työsuojelutarkastajamme olivat kyselyn jälkeen yhteydessä näihin työpaikkoihin. Yhteydenottopyynnöt koskivat muun muassa henkilösuojainten käyttöä, riskiryhmään kuuluvia työntekijöitä sekä erilaisia ohjeistuksia koskien koronaa.

Kysely lähetettiin lähes 400:aan työntekijämäärältään keskisuureen tai suureen työpaikkaan eri toimialoille ja pääsääntöisesti yksityiselle puolelle. Kyselyn saaneista työpaikoista noin kolmannes vastasi kyselyyn. Eniten vastauksia tuli yksityisiltä sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajilta, mutta myös rakennus-, koulutus- ja kaupan alalta.

Kyselyn tulokset

Työsuojeluviranomainen kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita!

Lisätietoja:
Petri Saukkoriipi, puh. 02950 16603, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisää tietoa tyosuojelu.fi -sivustolla: