Työperäisen hyväksikäytön ehkäiseminen: toimenpideohjelma valmisteluun

Verkkouutinen 13.9.2023

Työmarkkinoiden sekä kansainvälisen rekrytoinnin vahvistaminen edellyttävät, että työmarkkinoilla esiintyviin väärinkäytöksiin puututaan tehokkaasti ja ennakoiden. Hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi valmistellaan hyväksikäytön ehkäisemisen ja torjumisen toimenpideohjelma vuoden 2023 loppuun mennessä.

Viime vuosina Suomessa on paljastunut ennätysmäärä työperäisiä hyväksikäyttötapauksia ja epäilyjä. Uusia työperäisen hyväksikäytön ilmiöitä syntyy myös jatkuvasti esimerkiksi työnteon uusien muotojen ympärille. 

Torjuntaa edistetään yhteistyössä

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama ohjausryhmä koordinoi työperäisen hyväksikäytön ehkäisemisen ja torjunnan toimia koko hallituskauden ajan. Työperäisen hyväksikäytön ehkäisemisen lainvalmistelua ja muita toimia eri ministeriöissä aikatauluineen kootaan toimenpideohjelmaan, jonka toimeenpanoa ohjausryhmä seuraa.

Toimenpideohjelman valmistelee kuluvana vuonna työryhmä, jota ohjausryhmä ohjaa. Molemmat ryhmät koostuvat ministeriöiden edustajista. Työsuojeluhallintoa työryhmässä edustaa erityisasiantuntija Riku Rajamäki sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osastolta.

Työryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä ulkomaalaisten työntekijöiden ja yrittäjien työehto- ja lupavalvonta-asioiden neuvottelukunnan kanssa, jossa myös työmarkkinaosapuolet ovat edustettuina.

Tehoa väärinkäytösten torjuntaan

Hallituksen tavoitteena on puuttua ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön kokonaisvaltaisesti ja tehokkaasti. Toimenpiteitä tarvitaan lähtömaissa, osana oleskelulupamenettelyä sekä maahantulon jälkeisessä valvonnassa ja viranomaisyhteistyössä.

Rangaistavuutta kiristetään hallitusohjelman mukaisesti: esimerkiksi törkeästä työelämässä tapahtuvasta hyväksikäytöstä saisi jatkossa vankeusrangaistuksen. Viranomaisten yhteistyömahdollisuuksia parannetaan muun muassa varmistamalla tiedonsaanti- ja tiedonanto-oikeudet oma-aloitteisesti viranomaisten välillä. 

Hallituksen tavoitteena on myös kohdentaa työsuojelun resursseja tehokkaammin. Lisäksi laskutuspalveluyrityksille luodaan rekisteröitymisvelvollisuus, jolla pyritään vähentämään mahdollisuuksia naamioida työsuhteita yritystoiminnaksi. 

Tietoisuutta tulee lisätä

Työvoiman hyväksikäytön vastaisessa työssä on lisäksi tunnistettu tarve edistää hyväksikäytön tunnistamista ja ilmituloa sekä parantaa ulkomaisten työntekijöiden asemaa edistämällä heidän kotoutumistaan ja yhteiskunnallista osallisuuttaan. Muun muassa työnantajien yhteiskuntavastuuta ja tietoutta tulisi myös lisätä.

Työsuhteisiin liittyvän hyväksikäytön lisäksi luonnonmarjanpoimintaan ja ulkomaisten poimijoiden asemaan liittyy nykymuodossaan merkittäviä riskejä. Tarve uusiin ratkaisuihin huomioidaan toimenpideohjelman valmistelussa.

Työsuojeluviranomainen valvoo ja neuvoo

Työsuojeluviranomaisella on merkittävä rooli työperäisen hyväksikäytön torjunnassa. Se valvoo työnantajia ja antaa neuvontaa sekä työntekijöille että työnantajille. Neuvoa voi kysyä myös tilanteissa, joissa on epäselvää, onko kyseessä aito yrittäjyys vai työsuhde, johon kuuluisi työntekijän oikeudet. 

Yhtenä työsuojeluviranomaisen tärkeänä tavoitteena on viestiä haavoittuvassa asemassa oleville vieraskielisille heidän oikeuksistaan työelämässä. 

”Toteutuessaan toimenpideohjelman tavoitteet parantavat työsuojeluviranomaisen mahdollisuuksia puuttua työperäiseen hyväksikäyttöön. Valvonnan vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että työsuojeluvalvonnassa löydetyt vakavat väärinkäytökset johtavat tuntuviin seurauksiin. Tärkeää on myös se, että työsuojeluviranomaiselle on toimivat keinot puuttua havaittuihin väärinkäytöksiin. Sujuva tiedonvaihto eri viranomaisten välillä taas helpottaa ja nopeuttaa väärinkäytöksiin puuttumista”, kertoo valvontajohtaja Arto Teronen sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osastolta.


Lisätietoa:

valvontajohtaja Arto Teronen 
0295163493, [email protected]
sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osasto