Työsuojeluviranomainen määräsi työntekijöitä lähettävälle yritykselle 6 000 euron laiminlyöntimaksun – hallinto-oikeuden mukaan edellytykset laiminlyöntimaksun määräämiselle täyttyivät

Mediatiedote 13.3.2023

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue oli määrännyt 20.12.2021 tekemällään päätöksellään 6 000 euron laiminlyöntimaksun virolaiselle työntekijöitä Suomeen lähettävälle yritykselle. Yritys valitti Turun hallinto-oikeuteen viranomaisen päätöksestä ja vaati laiminlyöntimaksun kohtuullistamista 2 000 euroon. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen ja katsoi, että aluehallintovirasto oli voinut harkintavaltansa puitteissa määrätä yritykselle 6 000 euron laiminlyöntimaksun.

Virolainen yritys oli lähettänyt työntekijöitä Suomeen työvoiman vuokrausta koskevan sopimuksen perusteella. Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue lähetti 12.5.2021 yritykselle ilmoituksen työsuojelutarkastuksesta, jossa muun muassa tiedusteltiin, oliko työnantaja ilmoittanut työsuojeluviranomaiselle työntekijöiden lähettämisestä. Yritys oli lähettänyt Suomeen toistakymmentä työntekijää ja pisimmät työskentelyjaksot olivat olleet noin vuoden pituisia. Yritys ei ollut tehnyt ennakkoilmoitusta työntekijöiden lähettämisestä työsuojeluviranomaiselle kuin vasta 7.6.2021, ja ilmoitus koski vain yhtä työntekijää.

Lähettävä yritys oli laiminlyönyt työntekijöiden lähettämisestä annetun lain 7 §:n mukaisen velvollisuutensa ilmoittaa työntekijöiden lähettämisestä ennen työnteon aloittamista. Yritys oli tehnyt ilmoituksen vain yhden työntekijän lähettämisestä, vaikka yritys oli lähettänyt toistakymmentä työntekijää työskentelemään Lounais-Suomen alueelle. Ilmoitus, jonka yritys teki, oli reilusti myöhässä ja tehty vasta siinä vaiheessa, kun työsuojelutarkastaja oli kysellyt ilmoituksen perään. Hallinto-oikeuden antamassa päätöksessä todettiin, että laiminlyönti oli työntekijöiden määrään ja työnteon pitkään kestoon nähden vakava sekä laadultaan että laajuudeltaan.

Työsuojelun lakimies Eklund: ”Tietämättömyys ei ole peruste jättää laiminlyöntimaksua määräämättä, eikä huolimattomuus poista yritykselle kuuluvia lakisääteisiä velvollisuuksia”

Työntekijöiden lähettämisestä annetun lain 7 §:n mukaan lähettävän yrityksen on ennen työnteon aloittamista tehtävä työsuojeluviranomaiselle ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä Suomeen valtioiden rajat ylittävän palveluntarjontaa koskevan sopimuksen perusteella. 

Työsuojelun lakimies Natalie Eklund muistuttaa, ettei lähettävän yrityksen huolimattomuus tai tietämättömyys poista yritykselle kuuluvia lakisääteisiä velvollisuuksia. Ilmoitus tulee tehdä oma-aloitteisesti ja tulee olla tehtynä viimeistään ennen kuin sopimuksen mukainen työnteko alkaa. Työsuojeluviranomaisen määräämä laiminlyöntimaksun suuruus on vähintään 1 000 euroa ja enintään 10 000 euroa ottaen huomioon laiminlyönnin laatu, laajuus ja toistuvuus. 


Turun hallinto-oikeus, päätös H491/2023, 10.3.2023, vailla lainvoimaa.

Lisätiedot:

Lakimies Natalie Eklund, puh. 0295 018 188, etunimi.sukunimi(at)avi.fi
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue