Työsuojeluviranomainen sai työneuvostolta lausunnon työajan enimmäismäärästä

Mediatiedote 16.2.2022

Työsuojeluviranomainen sai 15.2.2022 työneuvostolta lausunnon koskien sitä, miten työajan enimmäismäärää tulee seurata työpaikoilla uuden työaikalain myötä. Työsuojeluviranomainen pyysi lausuntoa, sillä lainkohtaa on ollut vaikea tulkita, ja se on herättänyt työpaikoilla runsaasti kysymyksiä. Lausunnossa saatuja vastauksia avataan maksuttomassa verkkoseminaarissa 5. huhtikuuta.

Uusi työaikalaki tuli voimaan 1.1.2020. Yksi merkittävä muutos liittyi työajan enimmäismäärään. Nykyisin työaikalain 18 §:ssä edellytetään, että työntekijän työaika on enintään 48 tuntia viikossa keskimäärin neljän kuukauden jaksolla. Aiemmin laissa säänneltiin ylityön enimmäismäärää. 

”Muutos on periaatteessa kannatettava, sillä nyt se huomioi erilaiset työaikajärjestelmät, kuten liukuvan työajan. Mutta työajan seuraaminen lain edellyttämällä tavalla on muodostunut käytännössä haastavaksi”, kertoo lakimies Aki Eriksson Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta. 

Työpaikoilla on ihmetelty muun muassa sitä, miten enimmäismäärä lasketaan lyhyessä työsuhteessa, miten poissaolot tulee huomioida ja voiko seurantajakso ajoittua eri työntekijöillä eri kohtaan.

Lausunto muuttaa työaikalain tulkintaa

Tässä kuvataan merkittävimpiä tulkintoja, joita työneuvosto esittää lausunnossaan: 

Työneuvosto katsoo, että työajan enimmäismäärää tulee seurata kalenterikuukausittain. Tämä tulkinta poikkeaa työsuojeluviranomaisen aiemmasta tulkinnasta, jonka mukaan kyse saattoi olla joko kalenterikuukaudesta tai 4 viikon jaksosta. 

Toinen tulkintaan vaikuttava muutos liittyy lyhyisiin työsuhteisiin. Työneuvosto katsoo lausunnossaan, että alle neljän kuukauden työsuhteissa seurantajakso tulee suhteuttaa työsuhteen kestoon.

Merkittävin tulkinta liittyy siihen, millä tavoin työajan enimmäismäärän seurannassa huomioidaan poissaolo työstä. Työneuvoston tulkinnan mukaan seurannassa otetaan huomion yksinomaan työaikalain tarkoittama työaika. Näin ollen mitään poissaoloja ei otettaisi huomioon työajan enimmäismäärä laskettaessa. 

”Tämä tarkoittanee, että sairauspoissaolot ja pidempi vuosiloma voisivat nostaa merkittävästi esimerkiksi tehtävän ylityön määrää”, Eriksson kertoo.

Työneuvosto vahvisti työsuojeluviranomaisen tulkinnan siitä, että työnantajalla on velvollisuus seurata työajan kokonaismäärää ja että liukuvassa työajassa myös niin sanotut leikkaantuvat tunnit tulee huomioida työajan enimmäismäärän laskennassa.

Työneuvosto otti kantaa myös muun muassa hätätyön vaikutukseen enimmäismäärän seurannassa ja seurantajakson pituudesta sopimiseen.

Lausunto julkaistaan työneuvoston verkkosivulla www.tem.fi/lausunnot.

Ohjeita lain tulkintaan verkkoseminaarissa 5.4.

Työsuojeluviranomainen järjestää 5.4.2022 kello 15–16 verkkoseminaarin, jossa se käsittelee työneuvoston antamia vastauksia ja niiden soveltamista käytäntöön. Verkkoseminaariin ”Työajan enimmäismäärä – ohjeita lain tulkintaan” voi ilmoittautua sivulla Tyosuojelu.fi/live15.


Lisätietoja:
Lakimies Aki Eriksson
p. 0265 018 175, [email protected]
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue