Työsuojeluviranomainen valvoo ulkomaisten kausityöntekijöiden työaikaa ja urakkapalkkaa

Mediatiedote 20.4.2021

Työsuojeluviranomainen valvoo maatalouden työpaikkoja, jotka käyttävät ulkomaista kausityövoimaa. Tulevana satokautena valvonnassa kiinnitetään erityistä huomiota työaikojen kirjaamiseen ja urakkahinnoitteluun. Viime vuonna tehdyssä valvonnassa kaksi kolmannesta tarkastuskohteista oli laiminlyönyt työaikakirjanpidon. Palkkauksessa oli puutteita puolella.

Työntekijällä on oltava tosiasiallinen mahdollisuus saavuttaa vähimmäisurakkapalkka

Maatalouden kausitöissä, kuten marjojen ja vihannesten sadonkorjuussa, on usein käytössä urakkapalkka. Työnantaja on pyydettäessä velvollinen osoittamaan toteen, että työntekijällä on tosiasiallisesti ollut mahdollisuus saavuttaa työehtosopimuksen mukainen vähimmäisurakkapalkka. Tätä varten työnantajalla on oltava paitsi työntekijä- ja päiväkohtainen tuntikirjanpito, myös työntekijä- ja päiväkohtainen kirjanpito kerätyistä määristä. 

Maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksen mukaan urakkapalkan suuruus on määriteltävä siten, että kun työ etenee normaalilla urakkatyövauhdilla, työntekijöiden urakka-ansio nousee vähintään 20 % urakkahinnoittelun perusteena olevaa vähimmäistuntipalkkaa korkeammaksi.

Työnantajan on perehdytettävä työntekijä niin, että työntekijällä on riittävä osaaminen ja edellytykset saavuttaa urakka-ansiot. Työntekijän on omalta osaltaan huolehdittava siitä, että työskentelee työnantajan määrittämän urakkavauhdin mukaisesti.  

TES-sopijaosapuolten yhteinen kanta on, että normaali työvauhti on määritelty oikein silloin, kun yli puolet työntekijöistä on työskentelykauden aikana saavuttanut palkkatason, joka ylittää peruspalkan 20 prosentilla. Tämän osoittamiseksi on voitava verrata työntekijöiden työn tulosta ja todellisia työtunteja. Työehtosopimuksen takuupalkkamääräys taas tarkoittaa sitä, että jos urakkatyön edellytykset eivät työntekijästä riippumattomista syistä toteudu, on poimintaa siirryttävä tekemään tuntityönä. Näitä syitä voivat olla esimerkiksi vähäinen satomäärä, huono sää ja työnantajasta johtuvat työjärjestelyt.

Valvontahavainnot: puutteita palkkauksessa ja työaikakirjanpidossa

Työsuojeluviranomainen valvoi ulkomaisten kausityöntekijöiden työsuhteen vähimmäisehtojen toteutumista vuonna 2020 yhteensä 34 tarkastuksella. Näistä puolessa todettiin puutteita palkkauksessa. Puutteita oli sekä peruspalkassa että yli- ja sunnuntaityön korotusosien maksamisessa. Valvontahavaintojen mukaan marjojen ja vihannesten korjuutyössä on yleistä, että työnantaja ei ole urakkahinnoittelua määritellessään varmistunut siitä, että työehtosopimuksen mukainen urakkalisä toteutuu. 

13 tarkastuksella palkkavertailua ei pystytty joko lainkaan tai osittain tekemään, koska työnantaja ei ollut pitänyt asianmukaista työaikakirjanpitoa. Kaiken kaikkiaan työaikakirjanpidossa oli puutteita kahdella kolmasosalla valvontakohteista, ja lähes yhtä monella työvuoroluettelo oli jätetty kokonaan laatimatta tai se oli laadittu puutteellisesti.

”Työnantajan on kirjattava työaikakirjanpitoon kaikki tehdyt työtunnit työntekijöittäin. Tämä velvollisuus koskee myös urakkatyönä tehtyjen tuntien kirjaamista”, muistuttaa ylitarkastaja Merja Laakkonen Itä-Suomen aluehallintovirastosta. 

Työnteko-oikeudettomia työntekijöitä joka viidennellä tarkastuksella

Työsuojeluviranomainen valvoi myös sitä, miten ulkomaista kausityövoimaa käyttävät työnantajat olivat noudattaneet työnteko-oikeuden varmistamiseen liittyviä velvollisuuksiaan. Tätä valvottiin viime vuonna 72 tarkastuksella, jotka kohdistuivat pääosin maa- ja metsätalouden yrityksiin.

Joka viidennessä tarkastuksessa kohdattiin ulkomaista työvoimaa, jolla ei ollut työnteko-oikeutta Suomessa. Määrä on iso siihen nähden, että koronapandemiasta johtuen voimassa oli määräaikainen poikkeuslaki, jonka nojalla ulkomaalaisten työnteko-oikeus oli huhti–lokakuun aikana normaalia laajempi.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Merja Laakkonen, 029 501 6976, [email protected] 
Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue