Työsuojeluviranomaiset valvovat uudistetun työturvallisuuslain noudattamista

Mediatiedote 31.5.2023

Työturvallisuuslain muutos astuu voimaan 1.6.2023. Lakimuutoksen tarkoitus on vahvistaa työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä sekä vähentää työkyvyttömyyttä ja ennenaikaista työelämästä poistumista.

Lakimuutos täsmentää minkälaisia työn kuormitustekijöitä on otettava huomioon osana työn vaarojen selvittämistä ja arviointia. Työnantajan tulee ottaa huomioon sekä työn fyysiset kuormitustekijät että työn sisältöön, työn järjestelyihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät kuormitustekijät. Tällaisia voivat olla esimerkiksi liiallinen tietomäärä, jatkuvat keskeytykset, vaikeat asiakastilanteet, liiallinen työmäärä ja epäkohdat työyhteisön vuorovaikutuksessa. 

Vaarojen arvioinnissa huomioon otettavaksi seikaksi lakimuutoksessa on lisätty ikääntyminen. Lakimuutos korostaa ikääntymiseen liittyvien vaara- ja haittatekijöiden tunnistamista, jotta työnantaja voisi toteuttaa työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden edellyttämiä työn ja työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

Uudistettu työturvallisuuslaki korostaa työnantajan velvollisuutta jatkuvasti tarkkailla työympäristön ja työtapojen turvallisuuden lisäksi työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä työssä. Työnantajien on toteutettava yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä tarpeen mukaan ja otettava huomioon työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten ikä, kielitaito ja työssä kohdatut fyysiset ja psykososiaaliset kuormitustekijät. 

Raskaussuojelun säännöksiä on työturvallisuuslaissa täydennetty lisäämällä maininta äskettäin synnyttäneistä ja imettävistä työntekijöistä, mikä korostaa heidän suojelunsa merkitystä työympäristössä.

Työsuojeluviranomaiset valvovat työnantajien velvollisuutta noudattaa lain vaatimuksia. Lakimuutosten noudattamista valvotaan muun muassa työsuojelutarkastuksilla, joilla käsitellään psykososiaalista kuormitusta, työntekijöiden saamaan opetusta ja ohjausta tai erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavia riskitekijöitä. 

Työsuojeluviranomainen antaa ohjeita ja neuvontaa työturvallisuussäännösten soveltamiseen työpaikoilla. Työsuojeluviranomaisten valtakunnallinen puhelinneuvonta numerossa 0295 016 620 neuvoo ja ohjeistaa työn terveyteen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa. 

Lisätiedot:

Yksikön päällikkö Auli Oranen-Pyykönen, 0295 016 993, [email protected]  
Työsuojelun vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto

Linkki: STM:n tiedote työturvallisuuslain muutoksesta 16.2.2023

Psykososiaaliset kuormitustekijät - Tyosuojelu.fi - Työsuojeluhallinto