Työsuojeluviranomaisten tukea saa tarkastuksilla, puhelimella ja verkossa

Verkkouutinen 13.12.2021

Kysyimme syyskuun uutiskirjeessä teiltä lukijoilta, miten työsuojelu työpaikoillanne toimii ja millaista apua työsuojeluviranomaisilta on saatu. Kiitos jokaiselle vastaajalle! Jos et tällä kertaa ehtinyt vastaamaan, ensi syksynä palaamme asiaan uuden kyselyn merkeissä. 

Kyselyyn vastanneet työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelupäälliköt olivat keskimäärin varsin tyytyväisiä työsuojelun tilaan työpaikallaan. Useimmat kokivat myös saaneensa työsuojeluviranomaiselta tukea työhönsä. Osa tosin totesi, että ei onneksi ole vielä tukea tarvinnutkaan. 

Vastauksia kyselyyn tuli melko vähän, vain 56 lukijalta. Tämä saattaa johtua osittain siitä, että halusimme tässä ensimmäisessä kyselyssä painottaa palvelumme kehittämiseksi erityisesti avovastauksia.  

Vastaajista suurin osa oli työsuojeluvaltuutettuja, työsuojelupäälliköitä vastaajissa oli tusinan verran. Hieman yli puolet vastaajista työskenteli yli 250 työntekijän työpaikoilla, ja neljä viidestä vastauksesta tuli yli 50 työntekijän työpaikoilta. 

Kysyimme viisiportaisella asteikolla, onko työsuojeluasiat hoidettu työpaikalla hyvin vai huonosti. Lähes puolet vastaajista antoi työpaikalleen yleisarvosanan neljä (4), eli että työsuojelu on hoidettu työpaikalla hyvin. Neljä vastaajaa oli sitä mieltä, että työsuojelu on hoidettu hänen työpaikallaan erinomaisesti. Yksi vastaajista arvioi työsuojelun tilanteen työpaikallaan erittäin huonoksi. Vastausten keskiarvo oli 3,5.

Työsuojeluhenkilöstön toimintamahdollisuudet ja toimintamallit ovat kyselyn perusteella varsin erilaisia eri työpaikoilla. Vastauksista nouseekin esiin, että työsuojeluviranomaisen tarjoamat malli- ja esimerkkipohjat lisäisivät työpaikkojen työsuojelun tehokkuutta ja vaikuttavuutta, samoin kuin tarvittavien toimien tekemiseen ohjaavat mittarit ja työkalut seurantoineen. Mallipohjia ja mittareita löytyy työsuojelun verkkopalvelusta Tyosuojelu.fistä. 

Yksi työpaikkojen haaste näyttäisi kyselyn perusteella olevan edelleen vastakkainasettelu (työsuojeluhenkilöstö vs. johto). Tämän vastakkainasettelun purkaminen olisi tietenkin työsuojelun vaikuttavuuden kannalta erittäin olennaisia.

Tärkeää tietoa lakien tulkinnasta

Työsuojeluviranomaisen tukea vastaajat olivat saaneet ennen kaikkea puhelinneuvonnasta, verkkopalvelusta (Tyosuojelu.fi) ja tarkastusten yhteydessä. Tietoa etsittiin usein lakien tulkinnan lisäksi syrjinnästä ja häirinnästä sekä sisäilma-asioista.

Puhelinneuvontaa pidettiin yleensä hyvänä ja toimivana palveluna: ”Soitan useammin kuin kerran kuussa avin työsuojeluneuvontaan. Se on erittäin hyvä ja tarpeellinen asia, mistä olen kysynyt monta lain tulkintaa myös työnantajan pyynnöstä.” Aivan kaikki eivät kuitenkaan kokeneet saaneensa apua: ”Olen soittanut puhelinneuvontaanne, mutta silti tuntuu, että olen jäänyt ongelmani kanssa yksin.”

Verkkopalvelu oli vastaajille matalan kynnyksen tietopankki, jota myös käytettiin paljon: ”Löydän aina tarvitsemani tiedot verkkosivuilta.” Yksi vastaajista nosti erityisesti esiin työsuojeluun liittyvät oikeustapaustiedotteet, jotka löytyvät verkkosivuilta: ”Kaikkein tärkein kanava on avin työsuojelutiedotteet. Vaikka keissien kanssa en aina ole samaa mieltä, ne tavallaan toimivat herätyskellona, että muista nyt katsoa tätäkin asiaa.”

Hyvin tärkeänä tuen ja tiedon saannin muotona pidettiin työsuojelutarkastuksia, joita saisi vastaajien mielestä olla enemmän. ”Ennen työsuojelutarkastusta tarkastaja kertoi mieluusti minulle toiminnasta ja siitä, mistä tarkastuksen aikana tullaan puhumaan.” Tarkastusten vähenemisestä korona-aikana tuli sapiskaa. Joku myös koki, että tarkastus oli saatu toteutumaan vain ”hartaiden pyyntöjen kautta”. 

Koulutusta ja selvyyttä rooleihin

Monet vastaajat olivat tyytyväisiä työsuojeluviranomaiselta saamaansa tukeen, mutta lisää koulutusta toivottiin. Erityisesti esiin nousivat verkkoseminaarit, joita monet olivat jo seuranneet: ”Ilmaisia webinaareja työsuojelusta. Yrityksemme ei halua maksaa koulutuksesta eikä anna siihen mahdollisuuksia.” 

Lisäksi toivottiin asioiden kertomista esimerkkitapausten kautta ja konkreettisia ohjeita, asennekasvatusta ja työsuojelukulttuurin rakentamista sekä ylipäätään lisää viranomaisen aktiivisuutta ja tarkastuksia. Omana kokonaisuutenaan nousi esiin työsuojeluvaltuutetun tehtävien ja roolin selkeyttäminen. Myös tämä uutiskirje mainittiin yhtenä tervetulleena muistuttajana työsuojeluasioissa. 

Kehitämme toimintaa vastausten perusteella

Saamamme arvokkaan palautteen pohjalta kehitämme toimintaamme. Nostamme myös jatkossa uutiskirjeessä esille mahdollisimman kattavasti uusia työsuojeluun liittyviä lakeja ja niiden tulkintaa, ja pyrimme tuomaan uutiskirjeeseen aiempaa useammin vastaajien toivomia konkreettisia esimerkkitapauksia. 

Työpaikalla tehtävät työsuojelutarkastukset ovat edelleen työsuojeluviranomaisen keskeinen toimintamuoto. Maksuttomat verkkoseminaarit ovat suosittuja, ja kehitämme niitä edelleen. Samoin kehitämme luonnollisesti koko ajan tarkastustoimintaamme – kyselyn perusteella panostaminen tarkastusten ohella sähköisen asioinnin mahdollisuuksiin ja erilaisiin tarkastuksia keveämpiin auditointeihin tukisi monen työsuojelutoimijan työtä.

Tervettä työtä tehdään yhdessä – kiitos kun luet, välität ja toimit yhteisen asiamme puolesta! 

Lisätiedot:
Työsuojeluviranomaisten viestintä
Viestintäpäällikkö Eva Mäntymäki
050 312 8810, [email protected]