Työtuomioistuin: työsuojeluviranomainen ei toiminut väärin asettaessaan hyvinvointialueille lupaehtoja työaikasuojelun turvaamiseksi

Julkaisuajankohta 25.8.2023 10.14
Tiedote

Työtuomioistuin antoi 24.8.2023 kaksi päätöstä liittyen hyvinvointialueiden pelastustoimen ja ensihoidon työaikoja koskeviin poikkeuslupiin. Työsuojeluviranomainen oli lisännyt lupaehtoon määräyksen siitä, että säännöllisen työajan kasvattaminen edellyttää paikallista sopimista. Työneuvosto katsoi, ettei lupaehto ollut asianmukainen ja palautti luvat uudelleen käsiteltäväksi. Työtuomioistuin kuitenkin kumosi työneuvoston päätökset. Se katsoi, että työsuojeluviranomaisella on laaja mahdollisuus asettaa lupaehtoja turvatakseen työntekijöiden työaikasuojelu.

Työneuvosto palautti poikkeusluvat uudelleenkäsiteltäväksi

Työneuvosto palautti loppuvuodesta 2022 ja alkuvuodesta 2023 seitsemän hyvinvointialueiden pelastustoimen ja ensihoidon työaikoja koskevaa poikkeuslupaa aluehallintovirastoon työsuojeluviranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi. Palautukset koskivat lupaehtoa, jossa työsuojeluviranomainen on asettanut viikoittaisen säännöllisen työajan pidentämisen ehdoksi paikallisen sopimisen.

Lupaehdon taustalla oli työntekijäjärjestöjen huoli. Poikkeusluvassa oli ehto, joka sallii 42 viikkotunnin teettämisen. Työnantajat olivat tulkinneet ehtoa siten, ettei tällä työajan muutoksella ollut vaikutusta ansiotasoon. Työsuojeluviranomainen oli jo aiemmassa ratkaisukäytännössään todennut, että kyse on säännöllisen työajan kasvattamisen mahdollistavasta lupaehdosta, eikä lupaehto ota kantaa palkan määräytymiseen, vaan ansiotasoa tulee tarkastella työehtosopimusmääräysten valossa.

Hyvinvointialueille myönnetyissä luvissa lupaehtoon lisättiin määräys siitä, että säännöllisen työajan kasvattaminen edellyttää paikallista sopimista. Tällä elementillä viranomainen tavoitteli työvuorosuunnitteluun ja työajan järjestelyihin liittyvää joustovaraa ilman, että kyse olisi työntekijöiden palkka-alesta. Sopimismekanismilla oli tarkoitus luoda joustoa työpaikkakohtaisesti.

Poikkeuslupia oli myönnetty vuoden 2022 loppupuolella hyvinvointialueille yhteensä 60, koska lähes kaikki hyvinvointialueet hakivat useita lupia eri toimipaikoille tai henkilöstöryhmille. Seitsemässä näistä luvista työnantaja päätyi hakemaan oikaisua työneuvostolta.

Työneuvosto katsoi kaikissa ratkaisuissaan, ettei kyseinen lupaehto ollut asianmukainen, ja palautti luvat työsuojeluviranomaiseen uudelleen käsiteltäväksi.

Työtuomioistuin: lupaehto oli selkeä ja tarkkarajainen

Työtuomioistuin antoi 24.8.2023 kaksi päätöstä (H60/2023 ja H61/2023) edellä mainitussa paikallisen sopimisen lupaehtoa koskevassa asiassa. Tuomioista tarkemmin ilmenevillä perusteilla oikeus katsoi, että työsuojeluviranomaisella on laaja mahdollisuus asettaa lupaehtoja turvatakseen työntekijöiden työaikasuojelu. Niin ikään oikeus arvioi toisin kuin työneuvosto, että nyt asetettu lupaehto oli selkeä ja tarkkarajainen eikä sen soveltamisesta voi syntyä epäselvyyttä. Työtuomioistuin kumosi työneuvoston päätökset kyseisissä valitusasioissa ja katsoi, että Lounais-Suomen aluehallintoviraston eli työsuojeluviranomaisen päätös jää noudatettavaksi.

Työtuomioistuin arvioi esikysymyksenä työntekijöitä edustavan luottamusmiehen valitusoikeutta. Työneuvoston kannasta poiketen työtuomioistuin katsoi, että kun luottamusmiestä on kuultu ammattiosastoon kuuluvien työntekijöiden edustajana käsiteltäessä poikkeuslupahakemusta aluehallintovirastossa ja oikaisuvaatimusta työneuvostossa ja kun luottamusmiehen ilmoituksen mukaan aluehallintoviraston päätös vaikuttaa välittömästi myös hänen etuunsa, luottamusmiehellä on valitusoikeus asiassa.

Työsuojeluviranomainen: hakemukset ratkaistaan pikimmiten

Työtuomioistuimen ratkaisu tarkoittaa sitä, että työsuojeluviranomainen ei muuta hyvinvointialueiden lupaehtoja koskevaa linjaa.

”Työneuvoston palauttamat ja edelleen käsittelyssä olevat hakemukset ratkaistaan pikimmiten. Ensihoidon ja pelastustoimen luvissa noudatetaan jatkossakin valittua paikallisen sopimisen mahdollistavaa linjaa hakijoiden tasapuolisen kohtelun edellyttämällä tavalla”, kertoo työsuojelun lakimies Aki Eriksson Lounais-Suomen aluehallintovirastosta.


Yhteyshenkilöt

Lakimies Aki Eriksson
p. 0295 018 175, [email protected]  
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue


Työsuojelu