Usean työnantajan työpaikkojen työturvallisuudessa haasteita

Mediatiedote 25.4.2022

Työsuojeluviranomaiset tekivät yhteiseen työpaikkaan kohdennettuja hanketarkastuksia vuoden 2020 alusta maaliskuun 2022 loppuun mennessä noin 300. 24 prosentissa valvontakohteista yhteisen työpaikan työturvallisuusasiat olivat kunnossa.  Toimintaohjeita annettiin yli 400 kappaletta ja kehotuksia noin 40 kappaletta.

”Toimintaohjeita annettiin muun muassa riskien arvioinneista, henkilönsuojamista, työpaikan siisteydestä ja järjestyksestä, kemiallisten vaarojen hallinnasta sekä perehdyttämisestä ja opastamisesta. Kehotuksia annettiin muun muassa henkilönsuojainten käyttämisestä, pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan velvollisuuksista sekä kemiallisten tekijöiden riskien arvioinnista”, kertoo työsuojelutarkastaja Laura Mäkilä.

Toimintaohje annetaan vähäisen ja yksittäisen puutteellisuuden korjaamiseksi, kun lain vähimmäisvaatimuksien edellyttämä taso ei täyty. Kehotus annetaan, jos säännösten vastaisesta olotilasta johtuva vaara tai haitta on vähäistä suurempi. Lisäksi tarkastaja voi antaa kehotuksen sellaisessa asiassa, jossa työnantaja ei ole noudattanut aiemmalla tarkastuksella annettua toimintaohjetta.

Hallinnan haasteet kasvaneet

Yhteisellä työpaikalla tarkoitetaan työpaikkaa, jossa työskentelee useiden työnantajien työntekijöitä tai itsenäisiä yrittäjiä. Yhteisiä työpaikkoja esiintyy enenemässä määrin kaikilla toimialoilla ja samalla yhteisten työpaikkojen haasteet työturvallisuustekijöiden hallitsemiseksi kasvavat. Monet yritykset, kunnat ja kaupungit sekä tilaavat että tuottavat palveluja alihankinta- ja vuokratyönä. Verkostoituminen ja yhteistyö toimialoilla ja toimialojen kesken yleistyy.

”Eri työnantajien toimiminen samalla työpaikalla synnyttää epävarmuustekijöitä, jotka saattavat liittyä työnantajien erilaisiin turvallisuuskulttuureihin ja toimintatapoihin, tiedonkulun katkoksiin ja vastuiden hämärtymiseen. Tästä on seurauksena vaaratilanteita ja ongelmia, mikäli toimintoja ei ole yhteen sovitettu ja laadittu selkeitä pelisääntöjä”, sanoo tarkastaja Laura Mäkilä.

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden valtakunnallisen Yhteisten työpaikkojen 2020-2023  -hankkeen tavoitteena on valvoa yhteiseen työpaikkaan liittyvien velvoitteiden noudattamista, lisätä yhteisellä työpaikalla toimivien työnantajien osaamista ja tietoa yhteiseen työpaikkaan liittyvistä velvoitteista, lisätä pääasiallista määräysvaltaa käyttävien työnantajien tietoa tiedotusvelvollisuudesta sekä yhteisten työpaikkojen toimiminen lainmukaisesti turvallisuuden hallinnassa ja tapaturmien vaarojen torjunnassa.
​​​​​​​
Lisätiedot:
Tarkastaja Laura Mäkilä, p.  0295 018 205, [email protected]
Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue