Useat työturvallisuuspuutteet johtivat työntekijän kloorimyrkytykseen – Siivouspalveluyritykselle yhteisösakko ja palvelujohtajalle ja palveluesimiehelle päiväsakkoja

Mediatiedote 17.7.2020

Pirkanmaan käräjäoikeus on 18.6.2020 tuominnut pirkanmaalaisen siivouspalveluyrityksen 8 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi käräjäoikeus tuomitsi yhtiön palvelujohtajan 25 päiväsakkoon ja palveluesimiehen 20 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta.

Käräjäoikeuden käsiteltävänä ollut asia tuli ilmi tutkittaessa uimahallisiivousta tehneelle työntekijälle tapahtunutta hengenvaarallista kloorimyrkytystä. Työntekijä sai kloorimyrkytyksen huhtikuussa 2018, kun hän oli käyttänyt vaahdotuslaitetta, jolla klooripitoinen pesuaine levitetään uimahallien pinnoille.

Yritys oli saanut tehtäväkseen kaupungin uimahallien siivouksen syksyllä 2017. Tuolloin työnantaja oli laiminlyönyt tehdä kemiallisten vaarojen arvioinnin sekä hankkia klooripesuihin sopivia hengityksensuojaimia työntekijöiden käytettäväksi. Lisäksi työnantaja oli laiminlyönyt valvoa em. hengityksensuojainten käyttöä siltä osin kuin niitä oli myöhemmin ollut saatavilla. Työntekijöiden suojavälineiden käytön ja työmenetelmien valvontaa oli osin vastuutettu työntekijän asemassa olevalle palveluohjaajalle, kun palveluesimies oli itse käynyt uimahallikohteissa noin kerran kuukaudessa ja keskittynyt tuolloinkin lähinnä siivouksen lopputuloksen tarkkailuun.

Työnantaja oli myös laiminlyönyt velvollisuutensa antaa kaikille työntekijöille riittävää opetusta ja ohjausta, sillä kaikille työntekijöille ei ollut annettu opastusta huoltopesuihin, joissa klooripitoista pesuainetta käytettiin eikä tuotu esiin sitä, miten kloori käyttäytyy korkeammissa lämpötiloissa.

Käräjäoikeus katsoi, että palvelujohtajan vastuulle kuuluneen kemiallisten riskien asianmukaisen kartoituksen ja dokumentoinnin laiminlyömisellä oli luotu edellytys sille, että suojainten käyttöä ei ollut riittävällä tavalla opastettu ja niiden käyttöä valvottu. Lisäksi käräjäoikeus katsoi, että koska työntekijän sairastuminen olisi vältetty suojainten käytön riittävällä valvonnalla oli palveluesimiehen laiminlyönyt velvollisuuksiaan.

Käräjäoikeus totesi kuitenkin jääneen näyttämättä, etteikö työnantaja olisi ollut hankkinut asianmukaisia henkilösuojaimia maaliskuun 2018 jälkeen, joten hengityssuojaimen asianmukainen käyttö olisi mahdollisesti estänyt työntekijälle huhtikuussa 2018 aiheutuneen kloorimyrkytyksen. Käräjäoikeus kuitenkin totesi, että työntekijän turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu työnantajalle, ja että vastuuvapautta ei voida perustaa siihen, että työntekijä itse vaarantaa terveyttään jättämällä suojainta käyttämättä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevää työsuojelun perusperiaatetta, jonka mukaan valvontavelvollisuuden delegoiminen työntekijäasemassa olevalle henkilölle ei poista eikä vähennä työnantajalle säädettyä suoritusportaan työntekijöiden valvontavelvollisuutta.

Yhteisösakon tuomitsemisen osalta käräjäoikeus totesi yhtiön olevan siivousalalla ammattimaisesti toimiva yritys. Siten siltä voidaan vaatia siivoustyöhön ja siinä käytettäviin kemikaaleihin liittyvien työturvallisuusmääräysten huolellista noudattamista. Kemiallisten vaarojen riittävä selvittäminen on hyvin olennainen osa turvallisuussuunnittelua.
Lisäksi käräjäoikeus otti yhteisösakon määräämisen edellytyksiä pohtiessaan huomioon sen, että palveluesimiehelle yhtiössä luotu toimenkuva oli ollut osaltaan selittämässä hänen huolimattomuuttaan. Lisäksi kyseisessä tapauksessa yhtiön toiminnassa oli rikottu useampia työturvallisuusmääräyksiä ja rikos oli johtanut työntekijän ei vähäisenä pidettävään sairastumiseen. Siten käräjäoikeus ei voinut pitää yhtiön toiminnassa tehtyjä rikoksia vähäisenä ja tuomitsi yhtiön 8 000 euron yhteisösakkoon.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 20/1477

Lisätietoja: Lakimies Sari-Anne Salminen, puh. 0295 018 682