Viranomaiset muistuttavat ajoneuvonostureiden turvallisesta käytöstä yleisötapahtumissa ja muissa kuluttajapalveluissa

Verkkouutinen 19.5.2021

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja työsuojeluhallinto muistuttavat tapahtumanjärjestäjiä ja ohjelmapalveluiden tarjoajia ajoneuvonostureiden turvallisesta käytöstä kuluttajapalveluissa. Kuluttajapalveluissa nostureita käytetään esimerkiksi benjihypyissä ja muissa palveluissa, joissa nostureita hyödynnetään esimerkiksi katsomoina, henkilöiden siirroissa tai elämys- ja ohjelmapalveluissa.

Viime kesänä benjihypyissä käytetty ajoneuvonosturi kaatui mereen Helsingin Kaivopuiston edustalla. Nosturi kaatui käyttöajan ulkopuolella, ja henkilövahingoilta vältyttiin. Kaatumiseen vaikuttivat sääolosuhteet sekä ajoneuvonosturin puomin jättäminen yläasentoon käyttöajan ulkopuolella.

Työturvallisuuslain mukaan henkilönostot tulee tehdä pääsääntöisesti henkilöiden nostamiseen tarkoitetuilla henkilönostimilla. Ajoneuvonostureiden käyttö henkilönostoissa on poikkeus, mutta niitä voidaan kuitenkin käyttää tietyin edellytyksin. Viranomaiset muistuttavat yleisötapahtumien järjestäjiä ja muita palveluntarjoajia seuraavista nosturiturvallisuuteen liittyvistä käytännöistä: 

 • Palveluntarjoajan on huomioitava nosturiin liittyvät vaarat osana tapahtuman kokonaisturvallisuutta. Tapahtuman turvallisuussuunnittelussa tulee tunnistaa tilanteet, jossa nosturin käytöstä voi aiheutua vaaraa yleisölle. Lisäksi täytyy tunnistaa tilanteet, joissa tapahtuman muut toiminnot voivat vaarantaa nosturin käytön. Näiden tilanteiden varalta pitää suunnitella ja toteuttaa riittävät toimet turvallisuuden varmistamiseksi. Turvallisuussuunnittelussa pitää varautua myös mahdollisiin poikkeustilanteisiin nosturin käytössä.  
 • Nostopaikan pitää olla turvallinen:
  • Palveluntarjoajan vastuulla on osaltaan selvittää nostopaikan soveltuvuus nostoa varten. Oleellista on ottaa huomioon esimerkiksi se, onko nostopaikalla alustan pintarakenteen alla kantavuutta heikentäviä tekijöitä, kuten piilossa olevia kuiluja. Lisäksi on selvitettävä nostopaikan maarakennekerrokset nostoja varten, kuten esimerkiksi se kuinka paljon soraa nostopaikan alla on. Nostopaikalla tulee myös huomioida se, että tukikuorma jakautuu riittävän suurelle pinta-alalle.
  • Nosturin sijoittelussa ja nostopaikan turvallisuuden varmistamisessa pitää noudattaa nosturin valmistajan antamia ohjeita.
  • Kaatumisen ja nostokorista putoavien esineiden varalta tulee määritellä nosturin ympärille vaara-alue.   
 • Palveluissa käytetyn nosturin tulee soveltua kyseiseen käyttöön. Nostureiden valmistajien ohjeet määrittelevät, minkälainen käyttö nosturilla on sallittua. Erikoisnostoihin ja teollisuuskäyttöön tarkoitetut nosturit eivät automaattisesti sovellu viihdekäyttöön. Osa valmistajista ohjeistaa esimerkiksi benjihypyt sallitun käytön ulkopuolelle.  
 • Henkilöiden nostamiseen käytettävän nosturin tulee olla vakavuudeltaan ja nostokyvyltään turvallinen käyttää.
 • Työntekijöiden ja asiakkaiden käyttöön tarkoitetun henkilönostokorin tulee olla vaatimustenmukainen sekä käyttötarkoitukseen soveltuva ja sen kunnossapidosta tulee huolehtia riittävällä tavalla. Nosturi ja nostokori pitää tarkastaa määrävälein.
 • Käytön aikana tulee huolehtia siitä, että olosuhteet ovat turvalliset toiminnan kannalta. Säätilannetta on tarkkailtava ja esimerkiksi tuulirajoja noudatettava.   
 • Ajoneuvonosturi tulee varastoida asianmukaisesti valmistajan ohjeiden mukaan käyttöaikojen ulkopuolella.

Tukes valvoo kuluttajapalveluiden asiakasturvallisuutta kuluttajaturvallisuuslain perusteella. Kuluttajaturvallisuuslaki edellyttää, että palvelu ei aiheuta vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle. Aluehallintovirastot valvovat ajoneuvonostureiden käyttöä työssä työturvallisuuslain perusteella.


Lisätietoja:

Ajoneuvonostureiden käyttö henkilönostoissa: Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (12.6.2008/403)

Työturvallisuuslaki (23.8.2002/738)

Kuluttajaturvallisuuslaki (22.7.2011/920)


Lisätietoja asiasta antavat: 

Markku Hanhirova
markku.hanhirova(at)avi.fi
0295016591
 

Petteri Mustonen
petteri.mustonen(at)tukes.fi
0295052099