Viranomaiset valvovat luvanvaraisten aineiden teollisuuskäyttöä ja myyntiä EU:ssa

Verkkouutinen 13.4.2021

Viranomaiset valvovat tänä vuonna luvanvaraisten aineiden myyntiä ja teollisuuskäyttöä Suomessa. Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) koordinoimassa REF-9-valvontahankkeessa valvotaan myös lupaehtojen noudattamista ja tietojen toimittamista toimitusketjussa. Valvonnan tavoitteena on varmistaa, että REACH-asetuksen luvanvaraisten aineiden käytöstä aiheutuvat riskit ympäristölle ja terveydelle ovat hallinnassa. Suomessa hanke keskittyy erityisesti kromaattien valvontaan. Kromaatteja käytetään esimerkiksi metallien pintakäsittelyssä.

Mukana EU-laajuisessa valvontahankkeessa ovat aluehallintoviraston (AVI) työsuojeluviranomainen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) ympäristönsuojeluviranomainen sekä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kemikaalituotevalvonta. Hankkeen valvontavaihe on 2021 ja tulokset raportoidaan vuonna 2022.

Hanke on ajankohtainen, koska viime vuodenvaihteessa Euroopan komissio myönsi useita lupia kromaattiyhdisteiden käytölle EU-alueella. Useat kromaatit, kuten kromitrioksidi, on tunnistettu mm. syöpää aiheuttaviksi ja perimää vaurioittaviksi aineiksi. Niitä käytetään esimerkiksi metallien pintakäsittelyssä ja korroosion suojauksessa.

Valvontahanke kohdistuu etenkin luvanhaltijoihin (valmistaja, maahantuoja tai jatkokäyttäjä) ja sellaisiin jatkokäyttäjiin, jotka käyttävät luvanvaraista ainetta toimitusketjun aiemmalle toimijalle myönnetyn luvan perusteella. Hankkeen tavoitteena on myös tavoittaa toimijoita, jotka käyttävät luvanvaraista ainetta luvatta.

Lupamenettelyssä arvioidaan, ovatko aineen käytöstä aiheutuvat riskit hallinnassa

Luvanvarainen aine on erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi (ns. SVHC-aine) tunnistettu aine, joka on listattu luvanvaraisten aineiden luetteloon ja jota saa saattaa markkinoille käyttöön tai käyttää vain, jos Euroopan komissio on myöntänyt aineen käytölle luvan, tai jos aineen käyttö on vapautettu lupavaatimuksesta.

Lupaprosessissa ECHAn riskinarviointi- ja sosioekonomisesta analyysistä vastaava komitea sekä Euroopan komissio arvioivat aineen käytön edellytykset ja määrittelevät käytölle ehdot. Lupa aineen käyttöön myönnetään, jos aineen käytöstä aiheutuvat riskit ovat hallinnassa. Lupa voidaan myöntää myös, jos aineen käytön sosioekonomiset hyödyt ylittävät käytöstä aiheutuvat riskit eikä sopivaa korvaavaa ainetta tai menetelmää ole.

Lupapäätöksessä määritellään, missä toimintaolosuhteissa ainetta voi käyttää, mitä riskinhallintatoimia pitää tehdä ja mitä seurantavelvoitteita toimijalla on (esim. henkilönsuojaimet, työhygieeniset mittaukset ja ympäristöpäästöjen seuranta). Kun lupa on myönnetty, luvanhaltijan ja jatkokäyttäjien pitää noudattaa luvan ehtoja. Jatkokäyttäjälle lupapäätöksessä asetetut velvoitteet kulkeutuvat käyttöturvallisuustiedotteen ja altistumisskenaarioiden kautta. Tämän vuoksi käyttöturvallisuustiedote pitää päivittää, kun lupa on myönnetty. Lisäksi tarvitaan hyvää tiedonvaihtoa toimitusketjun eri toimijoiden välillä.

Jatkokäyttäjä, ilmoita luvanvaraisen aineen käytöstä ECHAlle

Teollinen loppukäyttäjä tai muu jatkokäyttäjä saa käyttää luvanvaraista ainetta ilman erillistä lupaa myös saman toimitusketjun aiemmalle toimijalle kyseistä käyttöä varten myönnetyn luvan ehtojen mukaisesti. Tällöin jatkokäyttäjän on ilmoitettava menettelystä ECHA:lle 3 kk:n kuluessa aineen ensimmäisestä toimituksesta. ECHA ylläpitää rekisteriä ilmoituksen tehneistä jatkokäyttäjistä, ja kansalliset valvontaviranomaiset valvovat velvoitteen hoitamista. Suomessa jatkokäyttäjän ilmoituksia ei vielä ole rekisterissä kovin montaa, joten viranomaiset muistuttavat yrityksiä tekemään lainsäädännön edellyttämät ilmoitukset ECHA:lle.

Lupamenettely on parantanut ympäristön- ja terveydensuojelun tasoa EU:ssa

Luvanvaraisten aineiden lupamenettelyn tavoitteena on

  • taata, että erityistä huolta aiheuttavien aineiden käytöstä aiheutuvat riskit ovat hallinnassa
  • edistää erityistä huolta aiheuttavien aineiden korvaamista turvallisemmilla aineilla tai menetelmillä.

ECHAn tietojen mukaan lupamenettely on parantanut ympäristön- ja terveydensuojelun tasoa EU:ssa. Luvanvaraisia aineita on tällä hetkellä 54. Niistä noin puolen käyttö on loppunut EU:ssa. Käytössä olevien luvanvaraisten aineiden käyttömäärät ovat vähentyneet 97 %. 
Tiedot kuvaavat sitä, että luvanvaraisia aineita on korvattu muilla vaihtoehdoilla laaja-alaisesti EU:ssa. Lisäksi lupaehdot, ECHAn komiteoiden suosittelemat olosuhteet ja riskinhallintatoimenpiteet ovat vähentäneet luvanvaraisten aineiden ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuneita riskejä.

Lisätietoa:

Tukesin ylitarkastaja Elina Vaahtovuo, p. 0295052003 sähköposti muotoa [email protected]

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kemikaaliasiantuntija Pirjo Korhonen, p. 0295029345 sähköposti muotoa [email protected]

Länsi ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston / Työsuojelun vastuualueen ylitarkastaja Jarmo Osmo, p. 0295018707 sähköposti muotoa [email protected]

ECHAn uutinen 22.1.2021: Authorisation obligations and recovered substances in the scope of two Forum enforcement projects

ECHAn uutinen 13.1.2021: REACH authorisation has positive health and environmental impacts

Lupamenettely ECHAn verkkosivuilla

Luvanvaraiset aineet Tukesin verkkosivuilla