Lähetetty työntekijä - Ilmoitusvelvollisuus

Lähettävän yrityksen on ennen työnteon aloittamista Suomessa tehtävä ilmoitus työsuojeluviranomaiselle työntekijöiden lähettämisestä. Ilmoitus tehdään verkkolomakkeella.

Ilmoitus voidaan tehdä heti, kun sopimus työntekijöiden lähettämisestä on tehty, mutta viimeistään ennen kuin sopimuksen mukainen työnteko alkaa.

Maantieliikenteen alihankintatilanteissa lähettämisilmoitus tehdään EU-portaalissa.

Ilmoituksen sisältö

Käsi, jossa on kynä kirjoittamassa tekstiä.Ilmoituksesta tulee käydä ilmi:

 • lähettävän yrityksen yksilöintitiedot, yhteystiedot, ulkomainen verotunniste ja tiedot vastuuhenkilöistä lähettävän yrityksen sijoittautumisvaltiossa
 • tilaajan yksilöintitiedot ja yhteystiedot
 • rakennusalan työssä rakennuttajan ja pääurakoitsijan yksilöintitiedot ja yhteystiedot
 • kunkin lähetetyn työntekijän yksilöintiin tarvittavat henkilötiedot: henkilötunnus, asuinvaltion verotunniste ja rakennusalan työssä Verohallinnon antama veronumero sekä lähettämisen alkamisaika ja päättymisaika tai arvioitu päättymisaika
 • lähettävän yrityksen edustajan yksilöintitiedot ja yhteystiedot Suomessa tai tieto perusteesta, jonka nojalla edustajaa ei tarvitse asettaa
 • työntekopaikka tai -paikat
 • toimiala, jolla lähetetty työntekijä tulee työskentelemään.

Yrityksen sisäistä siirtoa koskeva poikkeus

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos työntekijöitä lähetetään yrityksen sisäisellä siirrolla enintään viideksi päiväksi muuhun kuin rakennusalan työhön. Rakennusalalla ilmoitus tehdään aina. Laskettaessa tätä kestoaikaa otetaan huomioon kyseistä työskentelyä koskeva lähettämisjakso (työskentelyjakso) ja sen päättymistä edeltävän neljän kuukauden ajalta kaikki muut jaksot, jolloin saman yrityksen työntekijä on tehnyt työtä Suomessa.

Kaavio: tarkastelujakson määritteleminen.

Lähettämiseksi lasketaan jokainen sellainen päivä, jolloin yksi tai useampi lähetetty työntekijä tekee työtä Suomessa ja kuukaudet ovat kalenterikuukausia. Huomioon otetaan kaikki jaksot, jolloin saman yrityksen sisäisesti siirtämä yksi tai useampi työntekijä on tehnyt työtä Suomessa yhden tai useamman tilaajan kanssa.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä myöskään, jos kolmannen maan kansalainen lähetetään Suomeen kansainvälisen yrityksen sisäisen siirron perusteella. Tällaisesta työntekijästä tehdään erillinen liikkumisilmoitus Maahanmuuttovirastolle. Lisätietoja sivulta Kansainvälisen yrityksen sisäisen siirron perusteella Suomeen lähetetyt työntekijät.

Täydennysilmoitus

Jos ilmoitetut tiedot muuttuvat olennaisesti, työn jatkamisen edellytyksenä on, että lähettävä yritys tekee täydennysilmoituksen välittömästi muutosten tapahtuessa. Olennaisella muutoksella tarkoitetaan esimerkiksi

 • yhteystiedon muutosta
 • edustajan muutosta
 • työntekopaikan muutosta (sama tilaaja edelleen)
 • työntekijän tai työntekijän lähettämisen keston muutosta.

Jos ilmoitetut tiedot muuttuvat olennaisesti, työn jatkamisen edellytyksenä on, että lähettävä yritys tekee täydennysilmoituksen välittömästi muutosten tapahtuessa. Olennaisella muutoksella tarkoitetaan esim. edustajan, työntekijätietojen tai yhteystietojen muuttumista.

Täydennysilmoitus tehdään samalla verkkolomakkeella, kuin ensimmäinen ilmoitus. Täydennysilmoitusta käytetään myös, jos on tarve perua ilmoitettu lähettäminen tai korjata annettua ilmoitusta. Tällöin täydennysilmoitus täytetään samoin tiedoin kuin peruttava/korjattava ilmoitus ja lisäksi kirjataan avoin teksti -kenttään ilmoituksen tekemisen syy (peruutus/korjaus).

Jos lähettävä yritys laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, on se velvollinen maksamaan laiminlyöntimaksua. Asiasta on kerrottu tarkemmin sivulla Laiminlyöntimaksu.

Ilmoitusvelvollisuus alihankintana tehtävissä kuljetuksissa

Maantieliikenteen alihankintana tehtävissä kuljetuksissa liikenteenharjoittajan (työnantajan) tulee tehdä lähettämisilmoitus EU:n sähköisen IMI-järjestelmän kautta EU:n portaaliin: (IMI) Road Transport - Posting Declaration.

Ilmoituksen tulee sisältää:

 • liikenteenharjoittajalle myönnetyn yhteisön liikenneluvan numero
 • liikenteenharjoittajan toimivaltaisen liikenteestä vastaavan henkilön tai muun yhteyshenkilön yhteystiedot sijoittautumisjäsenvaltiossa viranomaiskyselyihin vastaamiseksi sekä asiakirjojen tai ilmoituksien vastaanottamiseksi
 • kuljettajan yksilöintiin tarvittavat henkilötiedot, henkilötunnus, asuinpaikan osoite ja ajokortin numero
 • kuljettajan työsopimuksen alkamispäivä ja sopimukseen sovellettava lainsäädäntö
 • lähettämisen suunniteltu alkamis- ja päättymispäivä
 • tiedot käytettävien moottoriajoneuvojen rekisteritunnuksista
 • tieto siitä, onko palvelu tavaroiden tai matkustajien kuljetusta, kansainvälistä kuljetusta vai kabotaasikuljetusta.

Jos tiedot muuttuvat, työn jatkamisen edellytyksenä on, että liikenteenharjoittaja tekee täydennysilmoituksen IMI-järjestelmään välittömästi muutosten tapahtuessa.

On tärkeää huomata, että EU:n portaaliin tehtävä ilmoitus koskee vain alihankintana tehtäviä kuljetuksia. Yritysryhmän sisäisissä siirroissa ja työvoimanvuokrauksessa lähettämistä koskeva ilmoitus tehdään edelleen työsuojeluviranomaiselle verkkolomakkeella.