Tre olycksfall där rätten gav domar till arbetsledare och företagets representanter

Emma Helenius 6.4.2023 / päivitetty 17.10.2023 22:26

Säkerheten är en av arbetstagarnas viktigaste rättigheter och dess betydelse framhävs särskilt i farliga arbetsuppgifter, såsom takarbeten. Tyvärr beror många arbetsolyckor just på underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna, vilket kan få allvarliga följder. Detta framkommer också i fall där arbetstagarna råkar ut för fallolyckor, som i följande exempel. 
 
Ofta leder dessa fall till en brottsutredning. Det är inte ovanligt att arbetsgivaren eller arbetsplatsens ansvarsperson får bötesstraff för brott mot och försummelse av säkerhetsbestämmelserna. Detta understryker hur viktigt det är att följa säkerhetsanvisningarna och säkerställa arbetstagarnas säkerhet i alla situationer.

Fall 1: Snörasskyddet höll inte

Takarbetaren tvättade taket och hade fäst säkerhetsselens lina i snörasskyddet. Arbetstagaren höll på att klättra upp mot takåsen genom att dra sig själv uppåt i säkerhetslinan när snörasskyddet lossnade från fästet och arbetstagaren föll ner från taket. 
 
Tingsrätten dömde arbetsledaren och verkställande direktören för takarbetsföretaget för arbetarskyddsbrott samt företaget till samfundsbot. Tingsrätten konstaterade att arbetsledaren försummat sin skyldighet att planera fallskyddet, ge anvisningar om hur arbetet ska genomföras på ett säkert sätt samt att arbetstagarna hade tillgång till tillräckligt säkra passager. 
 
Rätten dömde arbetsledaren och verkställande direktören till samfundsbot på 850 euro för arbetarskyddsbrott.

Läs mer på finska.

Fall 2: Arbetstagaren använde inte säkerhetssele

Arbetstagaren var på valvformen på cirka 2,7 meters höjd och monterade formbalkar. Arbetstagaren hade under arbetet fallit från valvformen och skadat sig. 
 
Arbetstagarna hade fått säkerhetsselar som personligt skydd, men den skadade arbetstagaren hade inte använt den vid tidpunkten för händelsen. Enligt anvisningarna borde säkerhetsselen ha fästs på en gemensam fallskyddsanordning. Anordningen i fråga hade dock inte lyfts upp på det valv som var under arbete. Alternativa fästpunkter hade inte planerats eller anvisats för säkerhetsselen. 
 
Rätten dömde arbetsledaren till 30 dagsböter för arbetarskyddsbrott och vållande av skada och underentreprenörens arbetsledare fick 20 dagsböter för arbetarskyddsbrott.

Läs mer på finska.

Fall 3: Fästpunkten för säkerhetsselarnas lina gick sönder

Två arbetstagare arbetade på taket med säkerhetssele som fallskydd. Selarna hade fästs på husets takås med en länk av hålplattor som hade skruvats fast i trallbrädan. Under arbetets gång lossnade den ena länkens skruvfäste, varvid den ena montören föll cirka fem meter från taket och skadades. 
 
Rätten dömde verkställande direktören för företaget i byggnadsbranschen till 20 dagsböter för arbetarskyddsbrott. Dessutom dömdes företaget att betala en samfundsbot på 3 000 euro.

Läs mer på finska.

Säkerheten är alltid det primära målet på arbetsplatserna och dess betydelse framhävs särskilt i farliga arbetsuppgifter. I dessa fall är det mycket viktigt att säkerställa att säkerhetsanvisningarna följs och att arbetstagarna erbjuds all nödvändig utrustning och alla anvisningar för ett säkert arbete. Fallolyckor kan vara allvarliga och därför är det viktigt att alla på arbetsplatsen förstår riskerna med dem. Säkerheten är allas ansvar och det är både arbetstagarnas och arbetsgivarnas skyldighet att säkerställa den.
 

Emma Helenius

Inspektör