Asiointi - Luvat ja ilmoitukset - Asbestipurkutyön ennakkoilmoitus

Asbestipurkutyöstä tulee ilmoittaa sen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle, jonka alueella purkutyö tapahtuu. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti, mikäli mahdollista vähintään seitsemän päivää ennen työn aloittamista. Ilmoituksen voi tehdä myös verkkolomakkeella.

Jos asbestipitoisen aineen vaurion tai putkirikon korjaaminen edellyttää vahingon tai vaaran minimoimiseksi välittömiä toimenpiteitä työ voidaan aloittaa heti.

Työsuojeluviranomainen voi edellä mainituissa välittömiä toimenpiteitä edellyttävissä tilanteissa hyväksyä suullisen ilmoituksen.

Ilmoitus on kuitenkin tehtävä myös kirjallisesti heti kun se on mahdollista.

Ilmoituksen tulee sisältää tarpeelliset tiedot seuraavista seikoista:

 1. työn luonne, alkamisaika ja todennäköinen kesto,
 2. paikka, jossa työ tehdään,
 3. työn tilaaja ja tämän yhteystiedot,
 4. työssä käytettävien työntekijöiden nimet,
 5. työntekijöiden terveyden sopivuus asbestitöihin sekä viimeisimmän työntekijälle tehdyn terveystarkastuksen suorittamispäivämäärä ja tieto tarkastuksen voimassaolosta,
 6. asbestikartoituksen keskeiset havainnot, asbestikartoituksen suorituspäivä ja tekijä,
 7. asbestin tai asbestipitoisen materiaalin purkuun käytettävät menetelmät,
 8. työntekijöiden suojaukseen ja puhdistamiseen käytettävät laitteet ja niiden ominaisuudet,
 9. asbestipölyn työympäristöön leviämisen estämiseksi käytettävät laitteet ja niiden ominaisuudet;
 10. sen kaatopaikan nimi, jonne jätteet toimitetaan,
 11. ilmoituksen tekijä ja tämän yhteystiedot.

Ilmoitus työsuojeluviranomaiselle on uusittava, jos työolosuhteissa tapahtuu muutos, jonka johdosta altistuminen asbestista tai asbestipitoisesta materiaalista vapautuvalle pölylle lisääntyy merkittävästi. Lisäksi ilmoitusta on täydennettävä, jos purkutyötä tekemään tulee muu kuin ennalta ilmoitettu työntekijä.

Asbestipurkutyötä suorittavan henkilön sopivuus työhön on oltava tarkastettu terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä annetun valtioneuvoston asetuksen (1485/2001) mukaisesti. Lääkärin lausunnossa on oltava maininta asbestityöhön soveltuvuudesta.

Ennakkoilmoitus on kiinnitettävä altistumisalueen ulkopuolelle näkyvälle paikalle. Kaikkia ennakkoilmoituksen tietoja ei tarvitse sisällyttää altistumisalueen ulkopuolelle kiinnitettävään ilmoitukseen. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi työn luonne, alkamisaika ja todennäköinen kesto, paikka jossa työ tehdään sekä ilmoituksen tekijä ja tämän yhteystiedot.

Pdf-lomake: Asbestipurkutyön ennakkoilmoitus (pdf) | Työsuojelun vastuualueiden yhteystiedot
Verkkolomake: Asbestipurkutyön ennakkoilmoitus | Verkkolomakkeen täyttöohje (pdf)