Murupolku - mediatiedote ja verkkouutinen - SV

Handslipning med en supportsvarv ledde till böter för arbetsgivaren

Utgivningsdatum 10.6.2024 13.02 | Publicerad på svenska 10.6.2024 kl. 13.16
Pressmeddelande

Österbottens tingsrätt har 27.5.2024 dömt ett företag från Korsholm till samfundsbot om 2 500 € för arbetarskyddsbrott. Dessutom dömdes företagets verkställande direktör till 20 dagsböter och personen som varit arbetsledare vid tidpunkten för arbetsolyckan till 20 dagsböter för arbetarskyddsbrott.

Bristerna som behandlades i domstolen kom fram när arbetarskyddsmyndigheten undersökte en arbetsolycka som inträffade i företagets utrymmen i Korsholm i juli 2020. Arbetstagaren hade vid tidpunkten för olyckan hållit på att slipa ett arbetsstycke – ett metallrör – i en supportsvarv i syfte att tillverka ett verktyg för att kunna utföra sin egentliga uppgift, vilket var svetsningsarbete. Arbetstagaren höll i sandpapprets båda ändar med händerna medan sandpappret var placerad runt arbetsstycket. Under slipning fastnade sandpappret i metallröret och drogs runt den med den påföljd att arbetstagarens arm drogs med.

Vid utredning av arbetsolyckan framkom det att det funnits brister i bl.a. utredning och bedömning av risker, att ge arbetstagarna tillräcklig undervisning och handledning, att se till att supportsvarven i fråga har bruksanvisningar och att de uppdateras samt att fortgående ge akt på arbetsmiljön och arbetsmetoder. Det framkom även att arbetsmetoden som den skadade arbetstagare använde – att man slipar med svarven så att man håller i sandpappret med händerna – var allmänt förekommande på arbetsplatsen och att varken arbetsledaren eller verkställande direktören visste att denna metod är förbjuden p.g.a. sin farlighet. Således hade arbetsmetoden inte heller förbjudits på arbetsplatsen och ingen undervisning varken om metodens farlighet eller en säkrare metod hade givits. Därtill hade delegering av arbetsledningen försummats eftersom både arbetsledaren och verkställande direktören var på semester vid tidpunkten för olyckan och ingen vikarie hade utsetts.

Tingsrätten konstaterade att ovannämnda brister fanns i företagets verksamhet. Enligt tingsrätten framkom det inte att svarandena skulle ha agerat uppsåtligen utan svarandenas förfarande hade varit oaktsamt. Tingsrätten konstaterade dock att de arbetarskyddsföreskrifter som överskridits inte kan anses vara ringa i arbetarskyddshänseende. I samfundsbotens bedömning tog tingsrätten i beaktande att bristerna har förekommit under en lång tid (flera år). Å andra sidan tog tingsrätten i beaktande att bristerna existerat redan länge innan svarandena fått de positioner inom företaget de haft, att man efter olyckan har åtgärdat situationen och att bolagets ekonomiska ställning är dålig idag.

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland betonar att slipning med svarven genom att hålla sandpappret i händerna är mycket farligt och därför också förbjudet. Tidigare har användning av motsvarande metod lett till mycket allvarliga skador och till och med till döden. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att ge arbetstagarna undervisning om detta förbud och handledning om rätta och säkra arbetsmetoder, och det räcker inte att arbetsgivaren litar på arbetstagarnas utbildning eller tidigare erfarenhet.

Österbottens tingsrätts ärende nr R 22/740. Domen har vunnit laga kraft.

Tilläggsinformation: Jurist Sini Hernesaho, tfn 0295 018 644

Arbetsplatsmeddelande 6/2022: Handslipning med svarv är en förbjuden arbetsmetod (tyosuojelu.fi)

Arbetarskydd Arbetarskyddsmyndighet Arbetsförhållanden