Tillämpad lagstiftning - Alasivu

Obs! tillämpningssituationer i enlighet med den nya lagen kan hittas här.

Utstationerade arbetstagare omfattas av lagen om utstationerade arbetstagare. Dessutom tillämpas på utstationerade arbetstagare följande lagar och bestämmelser som sådana:

 • arbetarskyddslagen
 • lagen om företagshälsovård
 • lagen om unga arbetstagare.

I utstationerade arbetstagares anställningsavtal ska även bestämmelserna om arbetstid i allmänbindande kollektivavtal, semestrar samt arbetarskydd iakttas.

Med stöd av lagen om utstationerade arbetstagare tillämpas följande lagar delvis:

 •  arbetstidslagens 22–25 §, 33 § 2 och 3 mom. samt bagerilagens 5 § (ersättningar och förhöjd lön på grund av arbetstiderna)
 • arbetstidslagens 6–14, 16–21 och 26–32 § samt 33 § 1 mom. (för iakttagande av arbets- och vilotider)
 • arbetstidslagens 34, 35, 36, 37 ja 37 a § (i fråga om arbetstidshandlingarna)
 • semesterlagens 5–19 § och 29 § (i fråga om semester, semesterlön, semesterersättning och semesterbokföring)
 • arbetsavtalslagens 2 kap. 11 och 12 § samt 13 kap. 5 § (i fråga om fastställande av lön och bostadsförmån)
 • arbetsavtalslagens 4 kap. 2, 8 och 9 § (i fråga om reglering av familjeledigheter)
 • arbetsavtalslagens 1 kap. 9 §, 2 kap. 2 § 1 och 2 mom. samt 13 kap. 1 och 2 §
 • lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, nedan jämställdhetslagen, 6, 7, 8, 8 a, 8 d, 9 och 9 a §
 • jämställdhetslagen, 7 § 1 mom. samt 8, 9, 10, 12, 13–16 och 28 §.

Undantag från tillämpning av lagen

Lagen om utstationerade arbetstagare tillämpas inte på arbetstagare som arbetar ombord på fartyg som tillhör företag som idkar handelssjöfart.

Den som i en rättegång åberopar att en främmande stats lag skall tillämpas på en utstationerad arbetstagares arbetsavtal, ska lägga fram bevisning om innehållet i den tillämpliga lagen. Den lag som ska tillämpas på en utstationerad arbetstagares anställningsavtal bestäms enligt konventionen om lag som tillämpas på avtalsskyldigheter (FördrS 30/1999) och Rom I förordningen.

Bestämmelserna i lagen om utstationerade arbetstagare i fråga om minimisemester med lön och minimilön tillämpas inte på den första monteringen eller den första installationen av en vara när arbetet utförs av en yrkesarbetare eller en specialiserad arbetstagare, om arbetet

 • utgör en väsentlig del av produktens leveransavtal
 • är nödvändigt för att sätta produkten i användbart skick
 • arbetstagarens utstationering vara högst åtta dagar.

Då tidsgränsen på åtta dagar beräknas, beaktas alla perioder under de senaste 12 månaderna under vilken tid detta arbetet har utförts av en arbetstagare som utstationerats av samma arbetsgivare.

Undantaget gäller emellertid inte arbeten inom byggbranschen såsom byggande, reparationer, renovering, ombyggnad av konstruktioner och rivning. Till dessa arbeten räknas även grävning, markarbeten, montering och nedmontering av prefabricerade delar samt inredning och installationer, ändringar, nedmontering, löpande underhåll, underhåll i form av måleri- och rengöringsarbeten samt förbättringsarbeten.