Utstationerad arbetstagare - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

En utstationerad arbetstagare är arbetstagare hos ett utländskt företag som under en begränsad tid utför arbete i Finland.

Obs! tillämpningssituationer i enlighet med den nya lagen kan hittas här.

Utstationerade arbetstagare omfattas av lagen om utstationerade arbetstagare (1146/1999). Med stöd av lagen tillämpas finska bestämmelser om arbetslivet när de är gynnsammare för arbetstagaren än de bestämmelser som annars skulle tillämpas på arbetstagaren. I fråga om tillämpning av lagen spelar det ingen roll, om arbetsgivaren kommer från ett EU-land eller ett land utanför EU.

Det är fråga om en utstationerad arbetstagare när

 •  ett företag för företagets räkning och under dess ledning sänder en arbetstagare till en arbetsuppgift som ska utföras i Finland och ett avtal förekommer mellan arbetsgivaren och en i Finland verksam mottagare av tjänster (t.ex. ett avtal om underentreprenad)
 • ett företag sänder en arbetstagare på arbete till ett verksamhetsställe eller ett företag som hör till samma företagsgrupp
 • ett företag som förmedlar tillfällig arbetskraft eller bedriver uthyrning av arbetskraft sänder en arbetstagare på arbete till ett annat företag (hyrd utstationerad arbetstagare).

Skyldigheter för arbetgivaren och arbetsbeställaren

Det utstationerande företaget, dvs. arbetsgivaren, sörjer för att utse en företrädare i Finland samt för många andra arbetsgivarskyldigheter som till exempel att följa en lönenivå som i Finland betraktas som skälig. Arbetsgivaren måste likaså alltid sörja för arbetssäkerheten. När det gäller uthyrda arbetstagare ansvarar användarföretaget även för arbetssäkerheten.

Utstationerade arbetstagares socialskydd i arbetslivet baserar sig alltid på arbetsgivarföretagets ansvar eller på avtal som ingåtts mellan länderna. Det utstationerande företaget och användarföretaget kan också exempelvis ingå avtal om att ställa företagshälsovårdstjänster till utstationerade arbetstagares förfogande. Huvudsaken är att arbetet i Finland ska vara hälsovänligt och säkert.

Kontaktmyndighet regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland är kontaktmyndighet för utstationerade arbetstagare i Finland. Kontaktmyndigheten står till tjänst med allmänna råd om den finländska lagstiftningen i anslutning till utstationering  för företag som utstationerar arbetstagare i Finland, företag som tar emot utstationerade arbetstagare i Finland och utstationerade arbetstagare.

Vänligen skicka dina frågor om utstationerade arbetstagare till e-postadressen [email protected].

Mera information: Anu Ikonen, överinspektör, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, [email protected], tfn 0295 018 143.

Utstationerad arbetstagare - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Lagen definierar inte någon minimilön, utan lönen fastställs utifrån ett allmänbindande arbetskollektivavtal för branschen. Om branschen inte har något allmänbindande kollektivavtal eller någon annan överenskommelse eller praxis, ska en sedvanlig och skälig lön betalas till arbetstagaren.

Du hittar arbetskollektivavtal som fastställts som allmänbindande kollektivavtal i nättjänsten Finlex.fi.

Lön som arbetsgivaren inte betalat

Om arbetsgivaren inte har betalat lönen, ska du själv av arbetsgivaren kräva den lön som inte har betalats. Till att börja med ska du påminna arbetsgivaren om saken. Som hjälp vid påminnelsen kan du använda blanketterna Anmälan om lönefordran under pågående anställningsförhållande ja Anspråk på lönefordran efter avslutat anställningsförhållande.

Skattenummer

Om du arbetar på en byggarbetsplats, måste du på arbetsplatsen bära ett synligt personkort med fotografi, även försett med skattenummer.

Skattenumret kan du begära hos skattebyrån eller skatteförvaltningens telefontjänst.

Arbetsgivaren kan likaså vid behov begära skattenumren för alla sina arbetstagare på samma gång.

Mer information på skatteförvaltningens nättjänst: Skattenummer– ofta förekommande frågor.

Information för utlänningar om arbetslivet i Finland: På arbete i Finland – information för invandrare på 13 språk. Arbetshälsoinstitutet.

Utstationerad arbetstagare - Työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Bestämmelserna fastställer skyldigheter såväl för den utstationerade arbetstagarens arbetsgivare som för det företag som anlitar arbetstagarna.

Det utstationerande företaget ska enligt lagen

 • utse en företrädare för det företag som verkar i Finland
 • kontrollera uppgifterna om utländska arbetstagare och deras rätt att arbeta
 • iaktta föreskrifter och bestämmelser om arbetstid
 • svara för arbetstidsbokföringen
 • iaktta bestämmelserna om minimilön
 • förvara uppgifterna om betalda löner
 • ordna företagsshälsovården
 • teckna olycksfallsförsäkring för arbetstagarna
 • se till att arbetet utförs på ett säkert sätt.

Det företag som anlitar utstationerade arbetstagare i Finland ska

 • se till att det utstationerande företaget utser en företrädare
 • sörja för arbetstagarnas säkerhet i arbetet

Beställaransvarslagen gäller i regel även utstationering av arbetstagare

Då beställaren ingår ett avtal om hyrd arbetskraft eller underleverans med det utstationerande företaget, ska beställaren även beakta de skyldigheter som föreskrivs i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar. Beställaransvarslagen gäller såväl finska som utländska beställarföretag , då arbetet utförs i Finland. Det spelar inte heller någon roll om beställarföretaget köper hyrt arbete eller underleverans av ett finskt eller ett utländskt företag.

Mer information om de skyldigheter som föreskrivs i beställaransvarslagen: Beställaransvar.

Skattenumret är obligatoriskt för personer som arbetar på en byggarbetsplats

Varje person som arbetar på en byggarbetsplats ska på arbetsplatsen som identifikation bära ett synligt personkort med foto.

Ett undantag från bestämmelsen utgörs endast för personer som tillfälligt levererar varor till arbetsplatsen samt byggarbete eller renovering som utförs av en privatperson för egen räkning. I detta fall behövs inget personkort. Personkort behövs inte heller på byggarbetsplatser som inte är gemensamma arbetsplatser.

Av personkortet ska framgå

 • huruvida personen är arbetstagare i anställningsförhållande eller egenföretagare
 • Egenföretagares personkort ska visa företagets namn
 • arbetstagarens namn och foto
 • arbetsgivarens (lönebetalarens) namn
 • skattenummer

Skattenumret kan av arbetstagaren begäras hos skattebyrån eller skatteförvaltningens telefontjänst. Även arbetsgivaren kan begära skattenumren för alla sina arbetstagare på samma gång.

Mer information på skatteförvaltningens nättjänst: Skattenummer - anvisningar för arbetstagare och arbetsgivare inom byggbranschen.

Utstationerad arbetstagare - Sanasto

Vokabulär

Utländska arbetstagare I utlänningslagen avsedd person som inte är finsk medborgare
Utstationerad arbetstagare Arbetstagare som vanligtvis arbetar i någon annan stat än Finland och som medan arbetsförhållandet pågår under en begränsad tid utstationeras till Finland av ett företag som är etablerat i en annan stat och som är arbetsgivare. En utstationering kan basera sig på ett entreprenadavtal mellan ett finskt och ett utländskt företag eller ett avtal om hyrd arbetskraft.
EU- eller EES-länder EES-länder är Island, Norge och Liechtenstein. Samma regler som tillämpas på EES-länder iakttas även i fråga om Schweiz. EU- och EES-länders medborgare behandlas i många sammanhang enligt samma regler.
Tredje länder Länder som inte är EU- eller EES-länder.
Innehavare av grå pass En person som inte har medborgarskap i den EU-stat som har utfärdat passet, men har fått ifrågavarande lands pass.
A1-intyg Med ett A1-intyg (tidigare E101) bekräftas att något annat lands socialskyddslagstiftning tillämpas på personen än det land där arbetet utförs samt att lagstadgade socialförsäkringsavgifter inte behöver betalas i Finland.
Användarföretag Företag där utstationerade arbetstagare arbetar.
Beställaren Användarföretag
Kundföretag Användarföretag
Bemanningsföretag Den uthyrda arbetstagarens arbetsgivare.
Hyrt arbete Ett företag som behöver arbetstagare ingår ett avtal om att hyra arbetstagare med ett bemanningsföretag.
Underentreprenad Ett samarbetsavtal mellan två företag som är mer omfattande än ett avtal om hyrd arbetskraft.
En företrädare Ett utländskt företag som utstationerar arbetskraft till Finland ska ha en företrädare i Finland, om företaget inte har ett eget verksamhetsställe i Finland. Et utländskt företags företrädare som verkar i Finland kan bland annat sköta företagets myndighetsärenden. För den skull ska företrädaren ha en adress i Finland. Krav på hemvist gäller likväl inte.
Arbetsavtal Ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren om utförande av arbete och lön som ska betalas för arbetet. Om anställningsavtal ingåtts muntligt, ska arbetsgivaren ge arbetstagaren en skriftlig utredning om de mest centrala villkoren för utförandet av arbetet.
Arbetsavtal som gäller tills vidare Arbetsavtal som upphör genom uppsägning.
Arbetsavtal för viss tid Arbetsavtalets längd är bunden till en viss kalendertid, slutförandet av ett visst arbete eller en fastställd händelse.
Ordinarie arbetstid I enlighet med arbetstidslagen 8 h per dag och 40 h per vecka eller genomsnittlig regelbunden arbetstid 40 h per vecka under en period som omfattar högst 52 veckor. Eventuellt har i kollektivavtalet på annat sätt överenskommits om regelbunden arbetstid.
Utjämningsschema för arbetstiden Ett av arbetsgivaren på förhand uppgjort schema för variner i arbetstiden dygns- och veckovis då arbetstiden är ordnad i genomsnitt. Då utjämnas arbetstiden inom loppet av en viss period eller till ett timantal som följer kollektivavtalet. Av utjämningsschemat ska framgå minst den regelbundna arbetstiden för varje vecka under perioden för utjämningsschemat.
Arbetsskiftsförteckning Arbetsgivaren ska på förhand göra upp en arbetsskiftsförteckning varav framgår när arbetstagarens regelbundna arbetstid börjar och slutar samt klockslag för dagliga vilopauser. Arbetsskiftsförteckningen ska i skriftlig form ges till arbetstagarna för kännedom, senast en vecka innan den period som avses inleds. Kollektivavtalen kan innehålla preciseserande bestämmelser om arbetsskiftsförteckningen.
Arbetstidsbokföring Arbetsgivarens bokföring över arbetstagarens dagliga antal arbetstimmar, extra timmar och övertidstimmar samt söndagstimmar jämte betald ersättning.
Kollektivavtal Avtal mellan arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna om branschvisa arbetsvillkor.
Allmänbindande kollektivavtal Arbetskollektivavtal som i respektive bransch även måste följas av en icke-organiserad arbetsgivare (arbetsgivare som inte hör till ett arbetsgivarförbund).
Bokföring över arbetstagares semester Arbetsgivarens semesterbokföring varav framgår längd och tidpunkter för semestrar samt löne- och ersättningsbelopp jämte grunder för fastställande av beloppen.
Semesterlön Minst regelbunden eller genomsnittlig lön som arbetstagaren erhåller under semestern.
Semesterpenning Semesterpremie, vars belopp är 50 procent av semesterlönen. Semesterpremien baserar sig inte på lagstiftning utan på kollektivavtal.