Murupolku - mediatiedote ja verkkouutinen - SV

Förebyggande av arbetsrelaterat utnyttjande: åtgärdsprogrammet bereds

Webbnyhet 13.9.2023

För att arbetsmarknaden och den internationella rekryteringen ska kunna stärkas krävs det att man effektivt och föregripande ingriper i missbruk på arbetsmarknaden. För att nå målen i regeringsprogrammet bereds ett åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa utnyttjande före utgången av 2023.

Under de senaste åren har ett rekordstort antal fall av och misstankar om arbetsrelaterat utnyttjande avslöjats i Finland. Nya företeelser av arbetsrelaterat utnyttjande uppstår också kontinuerligt till exempel kring nya former av arbete. 

Det behövs samarbete för att främja bekämpningen

En styrgrupp som arbets- och näringsministeriet tillsatt samordnar åtgärderna för förebyggande och bekämpning av arbetsrelaterat utnyttjande under hela regeringsperioden. Lagberedningen och andra åtgärder vid olika ministerier för att förebygga arbetsrelaterat utnyttjande inklusive tidtabeller samlas i ett åtgärdsprogram, vars genomförande styrgruppen följer upp.

Åtgärdsprogrammet bereds i år av en arbetsgrupp som styrgruppen styr. Båda grupperna består av företrädare för ministerierna. Specialsakkunnig Riku Rajamäki från arbets- och jämställdhetsavdelningen vid social- och hälsovårdsministeriet representerar arbetarskyddsförvaltningen i arbetsgruppen.

Arbetsgruppen har ett nära samarbete med delegationen för tillsynen över ärenden gällande utländska arbetstagares och företagares anställningsvillkor och uppehållstillstånd, där också arbetsmarknadens parter är representerade.

Effektivare bekämpning av missbruk

Regeringen har som mål att ingripa i utnyttjandet av utländsk arbetskraft på ett övergripande och effektivt sätt. Åtgärder behövs i utreseländerna, som en del av processerna för uppehållstillstånd samt i övervakningen efter inresan och i myndighetssamarbetet.

Straffbarheten skärps i enlighet med regeringsprogrammet: till exempel grovt utnyttjande i arbetslivet ska i fortsättningen leda till fängelsestraff. Myndigheternas möjligheter till samarbete förbättras bland annat genom att rätten att få uppgifter från och på eget initiativ lämna uppgifter till andra myndigheter säkerställs. 

Regeringen har också som mål att rikta resurserna för arbetarskyddet effektivare. Dessutom skapas en registreringsskyldighet för företag som erbjuder faktureringstjänster och som syftar till att minska möjligheterna att maskera anställningsförhållanden som företagsverksamhet. 

Medvetenheten ska ökas

I arbetet mot utnyttjande av arbetskraft har man dessutom identifierat ett behov av att främja identifieringen och avslöjandet av utnyttjande samt att förbättra utländska arbetstagares ställning genom att främja deras integration och delaktighet i samhället. Bland annat arbetsgivarnas samhällsansvar och medvetenhet bör också ökas.
Utöver utnyttjande i samband med anställningsförhållanden är plockning av vilda bär och utländska plockares ställning förenade med betydande risker i sin nuvarande form. Behovet av nya lösningar beaktas vid beredningen av åtgärdsprogrammet.

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar och ger råd

Arbetarskyddsmyndigheten har en betydande roll i bekämpningen av arbetsrelaterat utnyttjande. Myndigheten övervakar arbetsgivarna och ger råd till både arbetstagare och arbetsgivare. Det är också möjligt att be om råd i situationer där det är oklart om det är fråga om ett äkta företagande eller ett anställningsförhållande som borde innefatta en arbetstagares rättigheter. 

Ett viktigt mål för arbetarskyddsmyndigheten är att informera personer som är i en sårbar ställning och som talar ett främmande språk om deras rättigheter i arbetslivet. 

"Om målen i åtgärdsprogrammet förverkligas förbättras arbetarskyddsmyndighetens möjligheter att ingripa i arbetsrelaterat utnyttjande. Med tanke på effektiviteten då det gäller tillsyn är det viktigt att allvarligt missbruk som upptäcks i samband med arbetarskyddstillsynen leder till kännbara följder. Det är också viktigt att arbetarskyddsmyndigheten har fungerande metoder för att ingripa i missbruk som har upptäckts. Ett smidigt informationsutbyte mellan olika myndigheter gör det lättare och snabbare att ingripa i missbruk", berättar tillsynsdirektör Arto Teronen på arbets- och jämställdhetsavdelningen vid social- och hälsovårdsministeriet.


Mer information:

tillsynsdirektör Arto Teronen 
0295163493, [email protected]
social- och hälsovårdsministeriets arbets- och jämställdhetsavdelning 

uppdaterad 17.10.2023 – Publicerad på svenska 18.9.2023.