Murupolku - mediatiedote ja verkkouutinen - SV

Hissar för underhåll av vindkraftverk, betongpumpbilar och staplingskranar ska periodiskt besiktas under 2021

Pressmeddelande 26.10.2021

Arbetarskyddsmyndigheterna har inlett ett tillsynsprojekt som fokuserar på lyftanordningar på arbetsplatser. Inom projektet genomförs arbetarskyddsinspektioner på arbetsplatser där man använder arbetsredskap som ska besiktas periodiskt. Genom arbetarskyddsinspektioner säkerställs att de arbetsredskap som ställts till arbetstagarnas förfogande har genomgått ändamålsenliga periodiska besiktningar. Enligt färska tillsynsobservationer har 20 procent av arbetsredskapen inte besiktats. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsredskapens säkerhet.

Arbetarskyddsmyndigheterna påminner om att de periodiska besiktningarna av arbetsredskap nu också gäller nya utrustningsgrupper. Besiktningarna utförs av antingen en sakkunniginspektör eller ett sakkunnigsamfund. Med sakkunniginspektör avses en inspektör som certifierats av Inspecta Sertifiointi Oy och med sakkunnigsamfund ett företag som ackrediterats av Finnish Accreditation Service (FINAS).

Periodiska besiktningar ska utföras på servicehissar för vindkraftverk, betongpumpbilar och staplingskranar.  Utrustningen i fråga ska årligen genomgå en ibruktagningsbesiktning och periodiska besiktningar som genomförs av sakkunnig eller ett sakkunnigsamfund. Enligt övergångsbestämmelsen ska de första ibruktagningsbesiktningarna eller periodiska besiktningarna göras före utgången av 2021. Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar genom arbetarskyddsinspektioner att de periodiska besiktningarna har utförts.

För de periodiska besiktningarna ansvarar den arbetsgivare i vars arbeten arbetsutrustningen används. Arbetsutrustningen ska vara försedda med en anteckning om utförd besiktning och på den plats där arbetsutrustningen används ska det senaste inspektionsprotokollet eller en kopia av det vara tillgängligt. Alla inspektionsprotokoll ska förvaras under hela arbetsutrustningens livslängd och de ska också i samband med ägarbyten överlåtas till den nya ägaren.

Arbetsutrustning som ska besiktas periodiskt är mobilkranar, billyftar (över 0,5 m), personlyftanordningar, personlyftanordningar som kräver installering, lastkranar, lastkranar (över 25 tm), kranar (över 500 kg), bygghissar avsedda för personlyft, tornkranar, fartygs lyftanordningar, betongpumpbilar, staplingskranar och hissar för underhåll av vindkraftverk. 

Lagstiftning: Statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning (403/2008) https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2008/20080403#L1

Mer information: https://www.tyosuojelu.fi/web/sv/arbetsforhallanden/maskiner-och-arbetsredskap

Mer information:
Överinspektör Piia Koskinen, [email protected] tfn 0295 018 679,
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland​​​​​​​