Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

Vad innebär nödarbete och får man ersättning för det?

Nödarbete

På arbetet kan det uppstå situationer då en oförutsedd händelse har vållat avbrott i den normala driften eller medför överhängande fara för ett sådant avbrott. I en sådan situation får arbetsgivaren beordra nödarbete. Dessutom får nödarbete beordras i en situation då en oförutsedd händelse medför en överhängande fara för liv, hälsa, egendom eller miljön.

Nödarbete får beordras utöver den ordinarie arbetstiden endast i den mån som det är nödvändigt och högst två veckor åt gången. Nödarbete som överskrider den maximala ordinarie arbetstiden berättigar till övertidsersättning och nödarbete som utförs på en söndag till söndagsersättning.

17.10.2023