Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

Vi är en ideell förening som håller på att ingå ett avtal om underleverans. Anses vi som beställare enligt beställaransvarslagen?

Beställaransvar

Beställaransvarslagen gäller även ideella föreningar som beställare om föreningen har ett permanent driftsställe för sin näringsverksamhet eller sysselsätter minst en arbetstagare. Som beställare betraktas näringsidkare som är skyldiga att göra grundanmälan om inledning av näringsverksamhet till handelsregistret:

 • öppet bolag
 • kommanditbolag
 • aktiebolag (även bostads- eller fastighetsaktiebolag)
 • andelslag
 • enskild näringsidkare som idkar tillståndspliktig näring (dessa näringar anges i 3 § i lagen angående rättighet att idka näring) eller som har ett permanent driftsställe för sin näringsverksamhet, det vill säga en affärslokal som är separat från den egna bostaden, eller om andra personer än maken eller makan, barn eller barnbarn som är minderåriga eller omyndiga arbetar för den enskilda näringsidkaren
 • ömsesidigt försäkringsbolag
 • sparbank
 • hypoteksförening
 • ideell förening eller stiftelse, om den har ett permanent driftsställe för sin näringsverksamhet eller sysselsätter minst en arbetstagare
 • försäkringsförening
 • statens affärsverk
 • bostadsrättsförening
 • utländsk näringsidkare som grundar en filial i Finland
 • europeisk ekonomisk intressegruppering och intressegruppering registrerad någon annanstans som grundar ett driftsställe i Finland
 • Europabolag och europeisk kooperativ förening.

Även ett motsvarande utländskt företag är beställare.

Som beställare betraktas dessutom staten, kommuner, samkommuner, landskapet Åland, kommuner eller samkommuner i landskapet Åland, församlingar, kyrkliga samfälligheter, andra religiösa samfund och andra offentligrättsliga juridiska personer.

Enskilda näringsidkare inom jordbruk och fiskeri och hushåll är inte beställare enligt beställaransvarslagen.

17.10.2023