Kemiska agenser - Identifiering

På arbetsplatserna används olika slags kemikalier, exempelvis tvättmedel och lösningsmedel, oljor för arbetsmaskiner och andra vätskor samt läkemedel. I processerna kan farliga kemiska agenser såsom damm, ångor eller avgaser uppkomma. Exponeringen för kemikalier och kemiska agenser måste alltid beaktas som en del av bedömningen av faror på arbetsplatsen. Bedömningen av kemiska faror ska göras skriftligt.

Lagen kräver att arbetsgivaren tar hand om följande saker

Kemikalieförteckning

Alla kemikalier som används på arbetsplatsen ska enligt handelsnamn listas i alfabetisk ordning i en förteckning, i vilken en eventuell faromärkning antecknas för kemikalien och information om de kemikalier som det på arbetsplatsen finns säkerhetsdatablad på.

I bedömningen av kemisk fara kan man ta hjälp av Bedömning av risker som kemiska faktorer medför-formuläret (doc, xlsx).

De tre första kolumnerna (exponeringar) i formuläret utgör den kemikalieförteckning som lagen förutsätter.

Säkerhetsdatablad

För att genomföra riskbedömningen får arbetsgivaren i första hand information från kemikaliens säkerhetsdatablad. Alla farliga kemikalier ska åtföljas av ett säkerhetsdatablad som tillhandahålls av kemikaliens tillverkare eller marknadsförare och som innehåller information om kemikalien, den fara den medför, samt om säker användning av kemikalien (bl.a. nödvändig personlig skyddsutrustning och anvisningar för förfarande i olyckssituationer). Säkerhetsrelaterad information om faror och hantering av exponering ska användas när man bedömer risker och informerar arbetstagarna om dem, samt när de utbildas i säkert arbete.

Exempel på en kemikalies säkerhetsdatablad

Kemikalieförteckningen och säkerhetsdatabladen ska förvaras synliga för arbetstagarna.

Kemiska faror beaktas i arbetsplatsundersökningen

I företagshälsovårdens arbetsplatsundersökning måste man ta hänsyn till kemikalieriskernas betydelse för hälsan och behovet att följa hälsotillståndet hos dem som exponeras för kemikalier. Företagshälsovården kan annars också hjälpa arbetsgivaren att identifiera kemiska faror och informera arbetstagarna om säkra arbetsmetoder.

Personer som utsätts för cancerrisk anmäls till ASA-registret

Om arbetstagarna i sitt arbete utsätts för risk att drabbas av cancer, ska arbetsgivaren anmäla deras uppgifter till ASA-registret som förs av Arbetshälsoinstitutet.

Hur identifierar man en farlig kemikalie?

Arbetsgivaren måste kartlägga alla kemikalier som används på arbetsplatsen och bedöma om de utgör en fara för hälsa eller säkerhet. En farlig kemikalie identifieras med hjälp av faromärkningarna på förpackningen.

En kemikalie är farlig för hälsan om faromärkningen på förpackningen innehåller någon av följande GHS-farosymboler:

CLP-märken och riskgrupper.

En kemikalie kan också vara brandfarlig och explosiv. Då innehåller faromärkningen på förpackningen någon av följande GHS-farosymboler:

CLP-märken och riskgrupper.

  1. effekter på sexuell funktion och fertilitet hos män och kvinnor, samt utvecklingstoxicitet hos avkomman
  2. dödlig om den sväljs eller inhaleras
  3. orsakar dåsighet eller svindel
  4. explosiva ämnen och föreningar, explosiva föremål samt ämnen, föreningar och föremål som framställts för explosiva och pyrotekniska ändamål
  5. termiskt instabila ämnen eller föreningar i vätskeform eller fast form som kan ge upphov till kraftigt sönderfall som avger värme, t.o.m. i brist på syre (luft)
  6. flytande eller fasta organiska ämnen som innehåller den bivalenta -O-O-strukturen och som kan betraktas som derivat av väteperoxid, i vilka minst den ena väteatomen har ersatts av en organisk radikal
  7. en för engångsbruk avsedd metall-, glas-, eller plastbehållare (aerosolflaska) som innehåller komprimerad gas i vätskeform eller flytgas under tryck, och som dessutom kan innehålla vätska, pasta eller pulver; aerosolflaskorna är försedda med en tömningsanordning som gör att innehållet kan sprejas som en suspension av fasta eller flytande partiklar som skum, pasta eller pulver eller i form av vätska eller gas
  8. ett ämne eller en blandning i flytande eller fast form som redan i små mängder antänds inom fem minuter efter att ha kommit i kontakt med luft

Hur skyddar man sig mot kemikalierisker?

Användningen av farliga kemikalier bör minskas så mycket som möjligt och onödiga kemikalier avlägsnas från arbetsplatsens utrymmen. Om det är nödvändigt att använda farliga kemikalier på arbetsplatsen ska arbetstagarnas hälsa tryggas.

Arbetstagarna ska informeras om de hälsorisker som hänför sig till hanteringen av kemikalier och de ska instrueras om säker hantering av kemikalierna. Även lagringen och förvaringen av kemikalier samt hantering av kemikalieavfall ska ombesörjas på ett ändamålsenligt sätt. Dessutom ska arbetstagarna ges anvisningar om åtgärder vid fara och i olyckssituationer. 

Arbetstagarna ska också instrueras om användning och underhåll av den personliga skyddsutrustningen som behövs i arbetet. Vid anskaffning av skyddsutrustning bör man säkerställa att utrustningen lämpar sig för avsett ändamål och har tillräckliga skyddsegenskaper för att skydda mot faran som den kemiska exponeringen orsakar. Arbetsgivaren ska dessutom anvisa lämpliga förvaringsutrymmen för den personliga skyddsutrustningen.