Tillstånd och anmälningar - Arbetsskiftförteckning - VANHA laki

Undantagstillstånd för befrielse från att föra arbetsskiftsförteckning

Obs! Arbetstidslagen förnyades 1.1.2020. Detta innehåll är enligt den gamla lagen. Innehållet enligt den nya lagen finns här.

På alla arbetsplatser ska det göras upp en arbetsskiftsförteckning. Om arbetet är exceptionellt oregelbundet och det därför är synnerligen svårt att göra upp en arbetsskiftsförteckning kan arbetarskyddsmyndigheten genom undantagstillstånd delvis eller helt bevilja befrielse från skyldigheten att göra upp en arbetsskiftförteckning.

Arbetarskyddsmyndigheten utreder i varje enskilt fall i vilken utsträckning det är motiverat att bevilja undantagstillstånd. Om det inte går att göra upp en fullständig arbetsskiftsförteckning kan det ändå vara möjligt att t.ex. ange tidpunkterna för när arbetet inleds och vilotiderna. Det kan också vara möjligt att föra en arbetsskiftsförteckning endast över veckoledigheterna.

Ansökan

Ansökan om undantagstillstånd för befrielse från att föra arbetsskiftsförteckning ska lämnas till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland. Kontaktinformation. Arbetstagarens företrädare ska bifoga sitt utlåtande till ansökan.

Förnyelse av undantagstillstånd

Tillståndet beviljas för en viss tid. Om arbetsförhållandena inte har förändrats väsentligt sedan tillståndet beviljades kan arbetsgivaren och förtroendemannen eller en annan företrädare för arbetstagarna som avses i 10 § i arbetstidslagen avtala om att förnya den beviljade befrielsen.

Om det inte går att komma överens i frågan  kan arbetsgivaren ansöka om förnyelse av undantagstillståndet hos arbetarskyddsmyndigheten.

Tillstånd och anmälningar - Arbetsskiftförteckning - Lainsäädäntö - VANHA laki

 

Lagstiftning

Arbetstidslag (605/1996)

  • 10 § avtal om ordinarie arbetstid vilka baserar sig på allmänt bindande kollektivavtal
  • 35 § arbetsskiftförteckning
  • 36 § dispens