Murupolku - mediatiedote ja verkkouutinen - SV

Lagstiftningen om agenser som är farliga för den reproduktiva hälsan har uppdaterats – nya skyldigheter för arbetsgivarna

Webbnyhet 15.4.2024

Ändringarna i lagstiftningen medför nya skyldigheter för arbetsgivarna. Arbetsgivaren ska bedöma arbetstagarnas exponering och minimera hälsoriskerna i anslutning till exponeringen. 

I och med ändringen ska arbetsgivaren föra en förteckning över arbetstagare som exponeras för reproduktionstoxiska agenser. Dessutom ska en förteckning föras över arbetstagare som exponeras för agenser som medför risk för cancersjukdom och mutagena agenser liksom hittills. 

Även förteckningen över farliga ämnen har kompletterats. Arbetsgivaren ska utreda om det på arbetsplatsen används ämnen som är farliga för den reproduktiva hälsan eller om det på arbetsplatsen uppkommer reproduktionstoxiska agenser utöver agenser som medför risk för cancersjukdom och mutagena agenser. Man ska sträva efter att ersätta dem med mindre farliga ämnen eller förhindra att exponering uppstår. Arbetsgivaren ska uppdatera riskbedömningarna utifrån inhämtade uppgifter. Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar att riskbedömningarna har gjorts på behörigt sätt.

Arbetshälsoinstitutet har skapat en webbplats som stöd för arbetsplatserna.