Övriga ledigheter i arbetslivet - Moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet

Obs!

Familjeledigheten förnyades den 1 augusti 2022. Uppdaterad information finns på sidan Graviditets- och föräldraledighet.

Moderskapsledighet

Moderskapsledigheten är 105 vardagar.

Moderskapsledigheten börjar 30 vardagar före den beräknade förlossningen och slutar 75 vardagar efter den beräknade förlossningen.

Arbetstagaren kan inleda moderskapsledigheten tidigare, dock högst 50 vardagar före den beräknade förlossningen. Även när moderskapsledighet tas ut tidigare är dess längd alltid 105 vardagar.

Särskild moderskapsledighet

Gravid person kan under vissa förutsättningar få särskild moderskapsledighet. Arbetstagaren kan få ledigt om

  • ett kemiskt ämne
  • strålning eller smittsam sjukdom
  • eller annan motsvarande omständighet riskerar hennes eller fostrets hälsa och det inte kan undvikas i arbetet och om arbetsgivaren inte kan ordna andra arbetsuppgifter under graviditeten.

Bedömningen av arbetsförhållandenas hälsoaspekter görs i företagshälsovården, och FPA fattar beslut om särskild moderskapspenning. Om en arbetstagare har rätt till särskild moderskapspenning har hon också rätt till särskild moderskapsledighet. Utbetalningen av särskild moderskapspenning upphör om arbetsförhållandena blir säkra eller anställningsförhållandet slutar. Under perioder med särskild moderskapspenning får arbetstagaren inte arbeta för en annan arbetsgivare.

Särskild moderskapspenning kan betalas från början av graviditeten tills utbetalningen av moderskapspenning börjar. Särskild moderskapspenning är lika stor som moderskapspenning, och den minskar inte den egentliga moderskapspenningen. Vid visstidsanställning kan särskild moderskapspenning endast betalas under anställningens giltighetstid.

Faderskapsledighet

Faderskapsledigheten är högst 54 vardagar lång.

Fadern kan vara ledig 1–18 vardagar samtidigt som modern får moderskaps- eller föräldrapenning.

Resten av faderskapsledigheten kan tas ut efter moderskaps- och föräldraledigheten, eller också kan fadern vara ledig alla 54 vardagar efter moderskaps- och föräldraledigheten.

Ledigheten ska tas ut innan barnet fyller två år. Om ett nytt barn föds eller adopteras till familjen förlorar fadern inte ledigheten.

Föräldraledighet

Barnets mor eller far kan ta ut sammanlagt högst 158 vardagar föräldraledighet antingen på hel- eller deltid.

Om det föds fler barn under perioden förlängs föräldraledigheten med 60 vardagar per barn.

Föräldrarna kan ta ut föräldraledighet turvis, och då kan vardera föräldern ta ut högst två perioder, vars längd är minst 12 vardagar.

Arbete under moderskaps- och föräldraledighet

Med arbetsgivarens samtycke får arbetstagaren arbeta under moderskapsledigheten. Arbetet och arbetsförhållandena ska vara sådana att de inte medför fara för modern eller barnet.

Arbete får dock inte utföras under de två sista veckorna före eller de två första veckorna efter den beräknade förlossningen. Både arbetsgivaren och arbetstagaren har rätt att när som helst avbryta arbete som utförs under moderskapsledigheten.

Deltidsarbete under moderskapsledighet

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om deltidsarbete och villkoren för det under föräldraledigheten.

Arbetsgivaren och arbetstagaren ska avtala om avbrytande av deltidsarbete och ändring av villkoren. Om avtal inte uppnås har arbetstagaren rätt att avbryta deltidsarbetet och återvända antingen till föräldraledighet eller iaktta sin tidigare arbetstid.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?