Företagshälsovård - Alasivu

Med stöd av lagen om utstationerade arbetstagare tillämpas även lagen om företagshälsovård på utstationerade arbetstagare. Enligt denna lag är en utländsk arbetsgivare skyldig att sörja för lagstadgad företagshälsovård för sina arbetstagare för den tid arbetet pågår i Finland.

I lagen om företagshälsovård regleras arbetsgivarens skyldighet att sörja för företagshälsovård samt innehållet i och genomförandet av företagshälsovården. Grundtanken i lagstiftningen om företagshälsovården är att arbetsgivaren för att uppfylla förpliktelserna i arbetarskyddslagen ska stödja sig på den sakkunskap som yrkesutbildade personer inom företagshälsovården representerar.

Enligt huvudregeln ska de utstationerade arbetstagarnas egen arbetsgivare ombesörja företagshälsovården för sina arbetstagare i Finland oberoende av hur stor arbetsplatsen är eller hur länge arbetet pågår. Arbetarskyddsmyndigheten har i praktiken även godkänt fall där beställaren ordnar företagshälsovården för en utländsk underentreprenörs arbetstagare eller utländska hyrda arbetstagare, då ett avtal om saken mellan arbetets beställare och arbetstagarnas arbetsgivare kan påvisas.

Mer information: Arbetshälsa och olycksfall.