Olycksfallsförsäkring - Alasivu

Skyldigheten att teckna en olycksfallsförsäkring är beroende av vilket land den utstationerade arbetstagaren kommer ifrån.

Utifrån lagen om olycksfallsförsäkring ska en arbetsgivare i Finland teckna en olycksfallsförsäkring för sina arbetstagare från det att arbetet inletts. Lagen om utstationerade arbetstagare innehåller inte bestämmelser om tillämpningen av lagen om olycksfallsförsäkring, varvid skyldigheten att teckna olycksfallsförsäkring beror på från vilket land arbetstagaren sänts till Finland.

EU- eller EES-länder

Socialskyddet för dem som flyttar mellan EU- eller EES-länder regleras av EU-lagstiftningen om socialskyddet (Förordning EG Nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen).

En arbetstagare som av arbetsgivaren skickas till ett annat medlemsland för att utföra arbete för arbetsgivarens räkning, är fortfarande underställd lagstifningen i sitt avgångsland, om arbetstagarens arbetsuppdrag beräknas pågå i högst 24 månader och arbetstagaren inte utstationeras för att ersätta en annan arbetstagare. Arbetstagaren kan då beviljas ett A1-intyg. Om en från ett EU-land utstationerad arbetstagares arbetsuppdrag beräknas pågå längre än 24 månader, tillämpas finsk lagstiftning på arbetstagaren ända från början.

För EES-ländernas del ska den beräknade tiden för arbetet enligt den gamla förordningen vara högst 12 månader för att en arbetstagare ska kunna beviljas ett E101-intyg. Om den beräknade tiden för arbetet överstiger 12 månader, tillämpas finsk lagstiftning ända från början.

Avtal om social trygghet och tredje länder

Finland har ingått bilaterala avtal om social trygghet som påverkar den sociala tryggheten för personer som rör sig mellan Finland och det land med vilket avtal om social trygghet har ingåtts. Finland har ett bilateralt avtal om social trygghet med Australien, Chile, Israel, Kanada, Quebec och USA.

I Finlands bilaterala avtal om social trygghet med länder utanför EU kan det finnas bestämmelser om på vilket sätt en utstationerad arbetstagares ställning definieras. Mer information om bilaterala avtal om social trygghet i social- och hälsovårdsministeriets nättjänst: Internationell social trygghet. Social- och hälsovårdsministeriet.

Alla bilaterala avtal om social trygghet täcker inte samma förmåner. Till exempel ingår ingen obligatorisk olycksfallsförsäkring i avtalen med Kanada och USA. Arbetstagare från dessa länder måste teckna en separat olycksfallsförsäkring i Finland

Utstationerade arbetstagares A1- eller E101-intyg

På utstationerade arbetstagare som kommer från länder med vilka Finland inte har något avtal om social trygghet (t.ex. Ryssland, länderna i Asien samt de flesta staterna i Sydamerika), tillämpas egen nationell lagstiftning i såväl avgångs- som ankomstlandet.

Om en utstationerad arbetstagare kommer från ett EU- eller EES-land och har ett giltigt så kallat intyg för utstationerad arbetstagare (A1- eller E101-intyg), behöver ingen olycksfallsförsäkring tecknas för arbetstagaren i Finland. Intyget bör basera sig på att personen utstationerats till Finland av en arbetsgivare som i vanliga fall verkar i sitt hemland. Om det inte existerar något intyg, tillämpas Finlands socialskyddslagstiftning på arbetstagaren och arbetsgivaren måste teckna en olycksfallsförsäkring för arbetstagaren.

Om en utstationerad arbetstagare har skickats från ett så kallat tredje land (inte EU- eller EES-land), ska en olycksfallsförsäkring för arbetstagaren tecknas i Finland.