Rakennusala - Kysymyksiä ja avastauksia kvartsipölyn torjunnasta SV

Arbetarskyddsmyndigheten publicerade den 1 januari 2024 meddelandet ”Tillsynskriterierna för bekämpning av cancerfarligt kvartsdamm ändras”. Vi fick många frågor om ämnet som vi sammanställt på den här sidan som frågor och svar. Sidan kompletteras senare.

Frågor och svar

​​​​​​​Rekommenderar regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet några specifika anordningar eller tillverkare av anordningar för bekämpning av kvartsdamm?
Regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet rekommenderar eller gör ingen reklam för enskilda anordningar eller tillverkare av anordningar.

Vad avses med en utsugningsanordning i klass H?
Med en utsugningsanordning i klass H avses en utsugningsanordning i klass H enligt definitionen i standarden SFS-EN 60335-2-69.

Gäller det nya kravet även flyttbara utsugningsanordningar eller gäller det endast punktutsug?
Kravet gäller både flyttbara utsugningsanordningar och punktutsug. Kravet gäller inte andra luftbehandlingsanordningar.

Vad avses med en oklassificerad punktutsugningsanordning i ert meddelande ”Tillsynskriterierna för bekämpning av cancerfarligt kvartsdamm ändras”?
Med en oklassificerad punktutsugningsanordning avses sådana utsugningsanordningar som inte är tillverkade enligt standarden SFS-EN 60335-2-69.

Anser tillsynsmyndigheten att det räcker med tillverkarens dokument där det konstateras att anordningen i fråga är lämplig för utsugning av damm som innehåller kristallin kiseldioxid (punktutsug)?
Utsugningsanordningen ska vara tillverkad för utsugning av cancerfarligt damm och detta ska framgå tydligt bland annat av utsugningsanordningens bruksanvisningar och tekniska data.

Ger regionförvaltningsverket närmare information om vad detta krav på klass H grundar sig på?
Arbetsgivaren ska välja ett arbetsredskap för arbetstagarens bruk som är lämplig och säker för arbetet och arbetsförhållandena i fråga. Endast utsugningsanordningar i klass H är avsedda för avlägsnande av cancerfarligt damm (bl.a. alveolärt kvartshaltigt damm). Utsugningsanordningar i klass L och M är inte avsedda för behandling av cancerfarligt damm.

Vem tar ställning till om en enskild anordning är en utsugningsanordning eller en luftrenare/undertrycksanordning?
När en produkt släpps ut på marknaden fastställer tillverkaren produktens användningsändamål.

Hurdan utsugningsanordning ska användas vid bearbetning av damm från målarfärg eller spackel?
Arbetsgivaren ska försäkra sig om att anordningen lämpar sig för ändamålet i fråga. Vid bedömningen ska arbetsgivaren beakta faroklassificeringen av det damm som uppstår och den halt av av dammet som befunnits skadlig (HTP-värde).

Finns det en övergångsperiod för denna tolkning (krav på klass H)?
Det finns ingen övergångsperiod.